AGB

§ 1 Uživatel
Uživatelem těchto VOP se rozumí:

Shop4Tesla.com

Elektrohub GmbH
Große Elbstraße 277a
22767Hamburk
Registrační číslo: HRB 181968
Rejstříkový soud: Místní soud v Hamburku

§ 2 Oblast působnosti
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny právní úkony mezi uživatelem a spotřebitelem (podle § 13 BGB "fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat její podnikatelské činnosti ani nezávislému povolání").

§ 3 Uzavření smlouvy a uložení textu smlouvy
Ustanovení těchto VOP se vztahují na objednávky, které spotřebitelé uzavírají prostřednictvím internetových stránek www.shop4tesla.com internetového obchodu Modellshop.

Smlouva je uzavírána s uživatelem (viz § 1).

Prezentace a popis zboží na internetových stránkách Modellshopu www.shop4tesla.com nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy.

Objednáním produktu kliknutím na tlačítko "objednat s náklady" na konci objednávkového procesu činí spotřebitel závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Teprve zasláním potvrzení objednávky ze strany e-mailu uživatelem je smlouva uzavřena.

Text smlouvy je uložen pro objednávky. Spotřebitelé obdrží e-mail s údaji o objednávce a platnými VOP. Po uzavření smlouvy již nelze údaje o objednávce zobrazit online.

§ 4 Platba
V uvedených cenách je zahrnuta zákonná daň z přidané hodnoty a další složky ceny. Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v zobrazené ceně a mohou vzniknout dodatečně.

V případě zasílání do zemí mimo EU mohou v souvislosti s vaší objednávkou vzniknout dodatečné daně nebo náklady (např. clo), které nebudeme hradit ani fakturovat, ale musíte je uhradit přímo příslušným celním nebo daňovým orgánům. Podrobnosti vám sdělí příslušné úřady.


Spotřebitelé mají k dispozici následující možnosti platby:

  • Paypal
  • Bankovní převod
  • Kreditní karta
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Instant


§ 5 Doručení, omezení doručení

Není-li v popisu vybraného výrobku výslovně uvedeno jinak, bude dodání provedeno do 3 pracovních dnů.
Tato lhůta začíná běžet následující den po zadání platebního příkazu.

§ 6 Přechod rizika
Nebezpečí náhodného zhoršení nebo náhodné ztráty zboží zůstává až do předání zboží na uživateli a přechází na spotřebitele okamžikem předání.

§ 7 Výhrada vlastnictví
Uživatel si ponechává vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

§ 8 Záruka
Platí zákonná ustanovení o záruce.


Pro recyklaci kvót skleníkových plynů nabízených společností Elektrohub GmbH

§1Předmět VOP
(1) Společnost Elektrohub GmbH, Große Elbstraße 277a, 22767 Hamburg (dále jen "Poskytovatel"), poskytuje platformu (dále jen "Platforma") pro nekomplikované uplatnění a prodej práva týkajícího se kvóty na snížení emisí skleníkových plynů pro vozidla poháněná bateriemi a neveřejná dobíjecí místa (dále jen "kvóta GHG"). Tato sdružovací činnost (bundled marketing) vychází z novely 38. spolkové vyhlášky o imisní kontrole, která vstoupila v platnost dne 1. 1. 2022.

(2) Provozovatelé neveřejných dobíjecích míst ve smyslu vyhlášky o dobíjecích místech, kteří jsou vlastníky silničních vozidel s elektrickým pohonem (dále jen "elektrická vozidla"), mají možnost zaregistrovat se na platformě za účelem uplatnění svého práva na uplatnění a uvádění na trh práva týkajícího se kvóty skleníkových plynů.

(3) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují poskytování služeb poskytovatelem a využívání těchto služeb a převod práv týkajících se THG kvót uživateli platformy (dále jen "uživatelé"). Platí výhradně mezi smluvními stranami. Jakékoli všeobecné obchodní podmínky zákazníků se tímto výslovně odmítají. Všechny odkazy odkazují na ustanovení těchto VOP, není-li v nich uvedeno jinak.

§2 Registrace na platformě; uzavření smlouvy

(1) Poskytovatel nabízí spotřebitelům ve smyslu § 13 občanského zákoníku (dále jen "soukromí uživatelé") i podnikatelům ve smyslu § 14 občanského zákoníku (dále jen "podnikatelé") možnost bezplatné registrace na platformě.

(2) Předpokladem pro registraci Soukromého uživatele je, že Soukromý uživatel je plnoletá fyzická osoba s bydlištěm v Německu.

(3) Předpokladem pro registraci Firemního uživatele je, že se jedná o společnost se sídlem v Německu.

(4) Předložení možnosti registrace je pouze nezávaznou výzvou k podání nabídky poskytovateli, takže uživatel nemá vůči poskytovateli žádný nárok na registraci.

(5) Pro registraci na platformě musí uživatel zadat požadované informace do vstupní masky. Poté musí kliknout na tlačítko "Odeslat registraci" a potvrdit platnost VOP.

§ 3 Práva, povinnosti a odpovědnost uživatele

(1) Uživatel má na platformě možnost registrovat elektrická vozidla pro uplatnění nároku na kvótu emisí skleníkových plynů.

(2) Uživatel je povinen uvádět pouze pravdivé údaje a dbát na aktuálnost a správnost svých údajů, zejména musí být oprávněn disponovat právem nárokovat a uvádět na trh kvótu skleníkových plynů (srov. § 1 odst. 1 a 2).

(3) Uživateli je zakázáno opakovaně využívat práva nárokovat a uvádět na trh kvótu skleníkových plynů za stejné období.

(4) Uživatel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne poskytovateli v důsledku toho, že uživatel úmyslně nebo z hrubé nedbalosti uvedl nepravdivé údaje.

§4 Registrace elektrického vozidla

(1) K registraci jsou způsobilá elektrická vozidla, v jejichž osvědčení o registraci část I (dále jen "ZLB") je uvedeno jako palivo "elektrický" (kód: 0004). Hybridní vozidla nejsou výslovně způsobilá k registraci.

(2) Pro registraci musí uživatel na platformu nahrát vzájemně čitelnou kopii svého ZLB. Z něj musí být patrné, že uživatel je vlastníkem elektrického vozidla podle § 4 odst. 1.

(3) Poskytovatel provede kontrolu poskytnutých údajů, zejména ZLB, s přiměřeným úsilím pro poskytovatele, např. pomocí IT podporovaných vyhodnocovacích procesů, a informuje uživatele o výsledku kontroly. Teprve po potvrzení Poskytovatelem se má za to, že došlo k převodu práva na uplatnění a uvedení na trh práva týkajícího se kvóty ZLB.

§5 Převod práva na uvádění na trh

(1) Nahráním svého ZLB převádí uživatel na poskytovatele veškerá práva týkající se uplatnění a uvádění na trh kvóty skleníkových plynů pro vozidlo uvedené v příslušném ZLB. Doba, po kterou se převod uskutečňuje, se řídí § 7 odst. 2.

(2) Poskytovatel nabídne práva převedená podle čl. 5 odst. 1 svým jménem a na svůj účet kupujícím k dalšímu uplatnění a uvedení na trh kvóty skleníkových plynů.

(3) Poskytovatel vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby toto právo uplatnil nebo využil a uvedl na trh kvótu skleníkových plynů za nejvyšší možnou cenu. Poskytovatel přitom rozhoduje o ceně, době a způsobu uvedení na trh nebo využití tohoto práva podle vlastního uvážení. Poskytovatel zejména nemá žádný vliv na dynamiku cen na trhu se snižováním emisí skleníkových plynů.

(4) Úspěšné uplatnění a uvedení práva na trh s ohledem na kvótu skleníkových plynů závisí mimo jiné na tom, zda příslušný orgán potvrdí existenci práva.

§6 Vyplácení výnosů
Za převod svého práva na uplatnění a uvádění na trh kvóty skleníkových plynů obdrží uživatel od poskytovatele peněžní částku, která se vypočítá z celkových výnosů z uvádění na trh po odečtení nákladů a odměny uvedených poskytovatelem při uzavření smlouvy a v případě uživatelů z řad právnických osob navíc případných zákonných daní.

§7 Doba trvání smlouvy; ukončení smlouvy

(1) Smlouva týkající se pouhé registrace na platformě podle § 2 se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze stran ji může vypovědět s dvoutýdenní výpovědní lhůtou ke konci měsíce.

(2) Pokud uživatel zaregistruje své elektrické vozidlo na platformě, aby tím převedl své právo žádat o kvótu skleníkových plynů a uvádět ji na trh, končí období registrace 31. prosince příslušného běžného kalendářního roku. V případě registrace do 31. prosince 2021 končí registrační období výjimečně 31. prosince 2022. Uživatel je oprávněn zaregistrovat své elektrické vozidlo přímo na více období, a tím převést své právo nárokovat a uvádět na trh kvótu skleníkových plynů na tato další období.

(3) Poskytovatel má právo na mimořádné ukončení bez výpovědní lhůty ze závažných důvodů. Za takový důvod se považuje zejména, pokud uživatel uvedl nepravdivé údaje v rozporu s § 3 odst. 2 a/nebo nebyl oprávněn nakládat s právem nárokovat a uvádět na trh příslušnou jím registrovanou kvótu skleníkových plynů.

(4) Pokud dojde k ukončení smlouvy před uplynutím příslušného zvoleného registračního období poté, co uživatel již převedl své právo (práva) nárokovat a uvádět na trh kvótu skleníkových plynů na poskytovatele, zůstává poskytovateli právo nárokovat a uvádět na trh převedené kvóty skleníkových plynů; tj. nedochází k opětovnému převodu, ale k nárokování a uvádění na trh kvóty pro příslušné registrované registrační období. Uživatel zejména nesmí sám ani s pomocí třetí osoby využívat již převedená práva (srov. § 3 odst. 3). V případě výplaty výnosů je poskytovatel převede uživateli (v souladu s těmito VOP) i přes ukončení smlouvy na bankovní účet předem uvedený na platformě. Výše těchto výnosů se řídí § 6.

§8Zrušení registrace elektromobilu u Poskytovatele

(1) Uživatel má právo zrušit registraci elektromobilu registrovaného na platformě. V takovém případě nastávají účinky podle § 7 odst. 4. Uživatel může příslušné elektrické vozidlo znovu zaregistrovat pouze pro další registrační období, pokud si to přeje.

(2) Uživatel je povinen neprodleně oznámit poskytovateli, pokud již není vlastníkem vozidla.

§9 Omezení odpovědnosti

(1) Poskytovatel odpovídá bez omezení za škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti poskytovatelem nebo jeho zákonnými zástupci, vedoucími zaměstnanci nebo prostými zástupci.

(2) V ostatních případech je poskytovatel odpovědný - není-li v odstavci 4 stanoveno jinak - pouze v případě porušení smluvní povinnosti, jejíž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejíž dodržení se uživatel může pravidelně spoléhat (tzv. kardinální povinnost), a to pouze na náhradu předvídatelné a typické škody.

(3) Omezení uvedená v odstavcích 1 a 2 platí také ve prospěch zákonných zástupců, výkonných zaměstnanců a prostých zástupců poskytovatele, pokud jsou nároky uplatňovány přímo vůči nim.

(4) Omezení odpovědnosti vyplývající z odstavců 1 a 2 neplatí v případě podvodného úmyslu, v případě škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví, v případě převzetí záruky nebo jiné přísné odpovědnosti a pro nároky podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

§10 Forma a jazyk prohlášení; uložení textu smlouvy

(1) Veškerá prohlášení učiněná v rámci smluvního vztahu musí být učiněna elektronicky (např. prostřednictvím kontaktních možností na platformě), pokud není v těchto VOP výslovně uvedeno jinak nebo pokud závazné platné zákonné předpisy nevyžadují jinou formu komunikace.

(2) Před odesláním prohlášení relevantního pro smlouvu má uživatel možnost zkontrolovat své zadání a opravit případné chyby v zadání kliknutím na tlačítko "zpět" a opětovným zadáním příslušných údajů. Kromě toho může uživatel kdykoli upravit své údaje ve svém profilu zřízeném po registraci.

(3) Jazykem smlouvy je němčina. Text smlouvy bude poskytovatelem uložen po dobu tří let od uzavření smlouvy.

§11 Online řešení spotřebitelských sporů (§ 13 BGB) a účast před rozhodčími komisemi pro spotřebitele

(1) Komise EU poskytuje platformu pro online řešení sporů na svých internetových stránkách pod tímto internetovým odkazem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží k mimosoudnímu řešení sporů vyplývajících ze smluv o koupi nebo poskytnutí služby online, kterých se spotřebitel účastní jako kupující nebo příjemce služby.(2) Poskytovatel není ochoten ani povinen účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčími komisemi pro spotřebitelské spory.

§12 Změny VOP

(1) Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli změnit, a to i v rámci stávajících smluvních vztahů, pokud se jedná o
a) je to nezbytné ze závažných důvodů, zejména z důvodu změny právní situace nebo rozhodnutí nejvyšších soudů, technických změn nebo dalšího vývoje, mezer v právních předpisech ve VOP, změn tržních podmínek nebo z jiných rovnocenných důvodů a nezpůsobí to nepřiměřenou újmu uživateli a
b) změny nemění podstatné obchodní vlastnosti smlouvy, zejména odměňované služby, které má poskytovatel poskytovat.

(2) Poskytovatel oznámí uživateli tyto změny nejméně dva (2) měsíce před plánovaným nabytím účinnosti změn. Uživatel může se změnami před jejich plánovaným vstupem v platnost buď souhlasit, nebo je odmítnout. Má se za to, že uživatel souhlasil, pokud neoznámil své odmítnutí před plánovaným vstupem změn v platnost. Poskytovatel na tento účinek souhlasu uživatele ve své nabídce výslovně upozorní.

(3) Pokud uživatel změny odmítne, mají obě strany právo obchodní vztah mimořádně ukončit. Poskytovatel o tomto vzájemném mimořádném právu na ukončení informuje uživatele zvlášť v rámci oznámení změn.

§13 Rozhodné právo

Tyto VOP se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

§14 Soudní příslušnost
Je-li uživatelem obchodník, je místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající z těchto VOP sídlo poskytovatele.Storno podmínky pro spotřebitele ve smyslu § 13 BGB (německého občanského zákoníku)

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převezmete zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat

Elektrohub GmbH, Große Elbstraße 277a, 22767 Hamburg, Německo.

Zastoupená Nicolasem Pliquettem
E-mail: support@shop4tesla.com

jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Zákonodárce uvádí následující vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy v příloze 2 k článku 246a § 1 odst. 2 věta 1 číslo 1 a § 2 odst. 2 číslo 2 EGBGB:

To:
Elektrohub GmbH, Große Elbstraße 277a, 22767 Hamburg, Německo


V zastoupení: Nicolas Pliquett
E-mail: support@shop4tesla.com

Tímto odvolávám/odvoláváme (*) smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)
Objednáno dne/obdrženo dne
- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)
- Datum

Pokud tuto možnost využijete, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí tohoto odvolání (např. e-mailem).
Pro dodržení lhůty pro odvolání postačí, když oznámení o uplatnění práva na odvolání zašlete před uplynutím lhůty pro odvolání.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme). Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována.
Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, musíte nám uhradit přiměřenou částku odpovídající podílu již poskytnutých služeb do okamžiku, kdy jste nám oznámili uplatnění práva na odstoupení od této smlouvy, ve srovnání s celkovým rozsahem služeb stanovených ve smlouvě.

Ukončení zásad pro odstoupení od smlouvy