Zřeknutí se odpovědnosti / Vyloučení odpovědnosti

Zřeknutí se odpovědnosti:

Produkty nabízené na webových stránkách www.shop4tesla.com nepocházejí od společnosti Tesla, Inc. a nejsou spojeny se značkou Tesla.

Tesla je registrovaná ochranná známka společnosti Tesla, Inc. Výrobky nabízené na webových stránkách www.shop4tesla.com nejsou vyrobeny společností Tesla, Inc. ani nejsou nijak spojeny se společností Tesla, Inc.

Všechny popisy, názvy a symboly použité na našich webových stránkách, které odkazují na společnost Tesla, slouží pouze k identifikaci a jsou majetkem společnosti Tesla, Inc. a jejích přidružených společností.

Provozovatel stránek www.shop4tesla.com nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu uvedených informací o výrobku. Provozovatel webu www.shop4tesla.com nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé přímo či nepřímo v důsledku používání produktů nebo nemožnosti používat produkty.

Provozovatel www.shop4tesla.com si vyhrazuje právo kdykoli provést změny v nabízených produktech a nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé v důsledku používání produktů.

Používání produktů je na vlastní riziko uživatele. Uživatel je povinen používat výrobky v souladu s návodem a učinit veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti výrobků a dalších osob.

Používáním výrobků uživatel souhlasí s tímto prohlášením o vyloučení odpovědnosti.

Zřeknutí se odpovědnosti:

  1. Obsah online nabídky

Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na našich webových stránkách. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se hmotné nebo nehmotné škody způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud není prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost na straně autora. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.

  1. Reference a odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky ("hypertextové odkazy"), které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost ručení nastala pouze v případě, že by si autor byl vědom obsahu a bylo by pro něj technicky možné a přiměřené zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný protiprávní obsah. Autor nemá žádný vliv na současnou a budoucí podobu, obsah ani autorství odkazovaných stránek. Autor se proto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, který byl změněn po vytvoření odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference nastavené v rámci vlastních webových stránek autora i na cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, poštovních konferencích a všech dalších formách databází zřízených autorem, k jejichž obsahu je možný externí přístup pro zápis. Odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací nese výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli osoba, která na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.

  1. Autorské právo a právo na označování

Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran! Autorská práva ke zveřejněným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou schémata, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora dovoleno.

  1. Ochrana údajů

Přečtěte si prosím naše informace o ochraně údajů.

 

  1. Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.

Platné právo

Podmínky tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se řídí právem Spolkové republiky Německo.

Místo soudní příslušnosti

Místem soudní příslušnosti pro spory v souvislosti se zřeknutím se odpovědnosti je sídlo provozovatele internetového obchodu.

Elektrohub GmbH
Große Elbstrasse 277a, 22767 Hamburg, Německo

www.shop4tesla.com

E-mail: info@shop4tesla.com