Zřeknutí se odpovědnosti / vyloučení odpovědnosti

Zřeknutí se odpovědnosti:

Produkty nabízené na webových stránkách www.shop4tesla.com nepocházejí od společnosti Tesla Inc. a nemají žádnou spojitost se značkou Tesla.

Tesla je registrovaná ochranná známka společnosti Tesla, Inc. Produkty nabízené na webových stránkách www.shop4tesla.com nejsou vyráběny společností Tesla, Inc. ani s ní nijak nesouvisejí.

Všechny popisy, názvy a symboly použité na našich webových stránkách, které odkazují na společnost Tesla, slouží pouze k identifikaci a jsou majetkem společnosti Tesla, Inc. a jejích přidružených společností.

Provozovatel stránek www.shop4tesla.com nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu uvedených informací o produktech. Provozovatel webu www.shop4tesla.com nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé přímo či nepřímo v důsledku používání produktů nebo nemožnosti používat produkty.

Provozovatel www.shop4tesla.com si vyhrazuje právo kdykoli provést změny v nabízených produktech a nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé v důsledku používání produktů.

Používání produktů je na vlastní riziko uživatele. Uživatel je povinen používat výrobky v souladu s návodem a učinit veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti výrobků a dalších osob.

Používáním výrobků uživatel souhlasí s tímto prohlášením o vyloučení odpovědnosti.

Zřeknutí se odpovědnosti:

  1. Obsah online nabídky

Autor si vyhrazuje právo neodpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se majetkové či nemajetkové újmy způsobené použitím či nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných či neúplných informací jsou vyloučeny, ledaže by autor jednal prokazatelně úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo rušit části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale přerušit její zveřejňování.

  1. Reference a odkazy

Autor neodpovídá za žádný obsah, na který odkazují nebo na nějž odkazují jeho stránky - ledaže by byl plně obeznámen s nezákonným obsahem a byl by schopen zabránit návštěvníkům svých stránek v prohlížení těchto stránek. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současnou ani budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Z tohoto důvodu se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, který byl po vytvoření odkazu změněn. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference nastavené v rámci vlastní internetové nabídky autora i na externí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, poštovních konferencích a všech dalších formách databází zřízených autorem, do kterých je možný externí zápis. Odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací nese výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, a nikoli osoba, která na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.

  1. Autorské právo a právo ochranných známek

Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran! Autorská práva ke zveřejněným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou schémata, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora dovoleno.

  1. Ochrana údajů

Přečtěte si prosím naše poznámky týkající se Ochrana údajů.

 

  1. Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.

Platné právo

Podmínky tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se řídí právem Spolkové republiky Německo.

Místo soudní příslušnosti

Místem soudní příslušnosti pro spory v souvislosti se zřeknutím se odpovědnosti je sídlo provozovatele internetového obchodu.

PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg, Německo

www.shop4tesla.com

E-mail: info@shop4tesla.com