Zásady ochrany osobních údajů

Obecné upozornění a povinné informace

Určení odpovědného subjektu

Odpovědným subjektem za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Elektrohub GmbH
Nicolas Pliquett
Große Elbstraße 277a
22767 Hamburk

Správce rozhoduje sám nebo společně s jinými o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, kontaktní údaje apod.).

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Některé operace zpracování údajů jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K odvolání souhlasu stačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu

Jako subjekt údajů máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v případě porušení zákona o ochraně osobních údajů. Příslušným dozorovým orgánem v otázkách ochrany údajů je zemský zmocněnec pro ochranu údajů spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Na následujícím odkazu naleznete seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.​

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetím osobám. Údaje budou poskytnuty ve strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné straně, bude to provedeno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Právo na informace, opravu, zablokování a vymazání údajů

V rámci platných právních předpisů máte kdykoli právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, původu údajů, jejich příjemcích a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. V tomto ohledu a také v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktních možností uvedených v tiráži.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, který nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají naše webové stránky šifrování SSL nebo TLS. To znamená, že údaje, které prostřednictvím těchto webových stránek přenášíte, nemohou číst třetí strany. Šifrované spojení poznáte podle adresního řádku "https://" v prohlížeči a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Soubory protokolu serveru

V souborech protokolu serveru poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto soubory:

 • Navštívené stránky na naší doméně

 • Datum a čas požadavku na server

 • Typ a verze prohlížeče

 • Použitý operační systém

 • Adresa URL odkazu

 • Název hostitele přistupujícího počítače

 • IP adresa

Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji údajů. Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Předání údajů při uzavření smlouvy o koupi a zaslání zboží

Osobní údaje budou předávány třetím stranám pouze v případě, že to bude nezbytné v souvislosti s plněním smlouvy. Třetími stranami mohou být například poskytovatelé platebních služeb nebo logistické společnosti. K dalšímu předávání údajů nedochází nebo pouze v případě, že jste k tomu dali výslovný souhlas.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.


Kvóta skleníkových plynů

Obecné informace o postupu a fungování kvóty skleníkových plynů

Při provádění postupu snižování emisí skleníkových plynů (GHG quota) jsou osobní údaje potřebné pro uzavření a plnění smlouvy nejprve shromažďovány od zákazníků společnosti PQ Wirt GmbH prostřednictvím formuláře. Nahraný sken nebo kopie osvědčení o registraci, část I, se kontroluje v reálném čase pomocí softwaru pro rozpoznávání textu a softwaru s umělou inteligencí, aby se určila způsobilost pro účast v řízení o kvótě na snížení emisí skleníkových plynů (kvóta GHG). Potřebné osobní údaje jsou poté předány Spolkovému úřadu pro životní prostředí za účelem registrace kvóty na snížení emisí skleníkových plynů (GHG quota). Konečné sdružování kvót a uvádění na trh pro obchodování s kvótami skleníkových plynů probíhá bez zpracování osobních údajů.

Následně jsou požadované osobní údaje předány Spolkové agentuře pro životní prostředí za účelem registrace kvóty na snížení emisí skleníkových plynů (GHG quota). Konečné sdružování kvót a uvádění na trh pro obchodování s kvótami skleníkových plynů probíhá bez zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

V průběhu provádění postupu pro kvóty na snížení emisí skleníkových plynů (kvóty GHG) jsou zpracovávány následující osobní údaje:

-         Jméno (jména) a příjmení,

-         e-mailová adresa,

-         údaje o účtu (majitel účtu, IBAN, banka),

-         číslo zákazníka nebo číslo smluvního účtu,

-         údaje o vozidle (registrační značka, identifikační číslo vozidla, údaje o vlastníkovi/adresa a sken nebo kopie osvědčení o registraci část I),

-         soubory protokolu (datum, čas, prohlížeč, operační systém, IP adresa, odkazující URL).

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi společností PQ Wirt GmbH a zákazníkem. a zákazníkem o postupu snižování kvót skleníkových plynů, k ověření způsobilosti k účasti na obchodování s kvótami skleníkových plynů a k provedení registrace kvót skleníkových plynů u Spolkového úřadu pro životní prostředí.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. b DSGVO, protože zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy.

Zpracování protokolových souborů slouží také k prevenci a předcházení podvodům, k identifikaci chyb a k prevenci spamových útoků. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO. Výše uvedené zájmy společnosti PQ Wirt GmbH je třeba považovat za oprávněné ve smyslu uvedeného ustanovení.

Údaje budou společností PQ Wirt GmbH používány v souladu s příslušnými zákonnými lhůtami pro uchovávání (zpravidla tři roky) a poté budou automaticky vymazány bez nutnosti samostatné žádosti o výmaz.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Za účelem výše popsaného zpracování údajů používá společnost PQ Wirt GmbH následující údaje poskytovatele služeb carbonify GmbH,

Lochhamer Schlag 11A, 82166 Gräfelfing, Německo (dále jen "carbonify") se používá jako zpracovatel. Se společností carbonify byla uzavřena smlouva o zpracování podle čl. 28 odst. 3 nařízení o ochraně osobních údajů. V této smlouvě se společnost carbonify zavazuje zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně na základě pokynu a dodržovat ustanovení právních předpisů EU o ochraně osobních údajů.

Za účelem registrace kvóty skleníkových plynů předává společnost carbonify požadované informace a osobní údaje Spolkovému úřadu pro životní prostředí. Spolková agentura pro životní prostředí poté provede kontrolu shody a kvótu skleníkových plynů zaregistruje. Společnost carbonify zpracovává osobní údaje, přičemž využívá i vlastní zpracovatele objednávek.

 

Poskytování osobních údajů a automatizované rozhodování včetně profilování

Poskytnutí vašich osobních údajů pro účely provádění postupu snižování emisí skleníkových plynů (GHG quota) je nezbytné pro uzavření smlouvy, aby bylo možné provést předběžné podmínky a registraci GHG quota. Bez poskytnutí není uzavření a provádění smlouvy možné.

K automatizovanému rozhodování včetně profilování nedochází.

Kontaktní formulář

Údaje předané prostřednictvím kontaktního formuláře, včetně vašich kontaktních údajů, jsou uloženy, aby bylo možné zpracovat váš dotaz nebo aby byly k dispozici pro následné dotazy. Tyto údaje nebudou předány bez vašeho souhlasu.

Údaje zadané v kontaktním formuláři jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro odvolání postačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje předané prostřednictvím kontaktního formuláře u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud již nebude potřeba údaje ukládat. Závazná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Údaje o newsletteru

Abychom vám mohli zasílat náš newsletter, potřebujeme od vás e-mailovou adresu. Je nutné ověření poskytnuté e-mailové adresy a musíte souhlasit se zasíláním newsletteru. Další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou dobrovolné. Tyto údaje slouží výhradně k zasílání newsletteru.

Údaje poskytnuté při registraci k odběru newsletteru budou zpracovány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro odvolání postačí neformální zpráva e-mailem nebo se z odběru newsletteru odhlásíte prostřednictvím odkazu "odhlásit" v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje zadané pro nastavení odběru budou v případě zrušení odběru vymazány. Pokud nám byly tyto údaje předány pro jiné účely a jinde, zůstávají u nás.

YouTube

Pro integraci a zobrazování videoobsahu používají naše webové stránky pluginy od YouTube. Poskytovatelem videoportálu je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Při vyvolání stránky s integrovaným pluginem YouTube je navázáno spojení se servery YouTube. Tím se YouTube dozví, které z našich stránek jste navštívili.

YouTube může přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu, pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube. Máte možnost tomu zabránit tím, že se nejprve odhlásíte.

YouTube je používán v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Podrobnosti o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá do vašeho koncového zařízení. Soubory cookie nám pomáhají učinit naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

Některé soubory cookie jsou "soubory cookie relace". Takové soubory cookie se po ukončení relace prohlížeče automaticky vymažou. Jiné soubory cookie naopak zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte. Takové soubory cookie nám pomáhají rozpoznat vás, když se na naše webové stránky vrátíte.

V moderním webovém prohlížeči můžete nastavení souborů cookie sledovat, omezit nebo mu zabránit. Mnoho webových prohlížečů lze nakonfigurovat tak, aby se soubory cookie po ukončení programu automaticky vymazaly. Deaktivace souborů cookie může mít za následek omezenou funkčnost našich webových stránek.

Nastavení souborů cookie, které jsou nezbytné k provádění procesů elektronické komunikace nebo poskytování určitých vámi požadovaných funkcí (např. nákupní košík), vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Jako provozovatel těchto webových stránek máme oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a plynulého poskytování našich služeb. Pokud jsou nastaveny jiné soubory cookie (např. pro analytické funkce), jsou tyto soubory řešeny samostatně v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem služby webové analýzy je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používá "cookies". Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá do vašeho koncového zařízení a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání našich webových stránek se přenášejí na server společnosti Google a tam se ukládají. Server se obvykle nachází v USA.

Soubory cookie služby Google Analytics jsou nastaveny na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Jako provozovatel těchto webových stránek máme oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a případně i naší reklamy.

Anonymizace IP

Službu Google Analytics používáme ve spojení s funkcí anonymizace IP. Ta zajišťuje, že společnost Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím, než ji předá do USA. Mohou nastat výjimečné případy, kdy společnost Google přenese celou IP adresu na server v USA a zkrátí ji tam. Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenášená službou Google Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče

Nastavení souborů cookie vaším webovým prohlížečem lze zabránit. Některé funkce našich webových stránek však mohou být v důsledku toho omezeny. Můžete také zabránit shromažďování údajů souvisejících s používáním webových stránek, včetně vaší IP adresy, a jejich následnému zpracování společností Google. To je možné stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného prostřednictvím následujícího odkazu:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odmítnutí, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách našich webových stránek: Deaktivujte službu Google Analytics.

Podrobnosti o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Zpracování objednávek

Abychom plně vyhověli zákonným požadavkům na ochranu údajů, uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o zpracování objednávek.

Demografické charakteristiky pomocí služby Google Analytics

Naše webové stránky používají funkci "demografické charakteristiky" služby Google Analytics. Pomocí ní lze vytvářet přehledy, které obsahují údaje o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z reklamy založené na zájmech společnosti Google a také z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje není možné přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat. To je možné prostřednictvím nastavení reklamy ve vašem účtu Google nebo obecným zákazem shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je vysvětleno v bodě "Námitka proti shromažďování údajů".

Google AdWords a sledování konverzí Google

Naše webové stránky používají službu Google AdWords. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké.

AdWords je online reklamní program. V rámci online reklamního programu pracujeme se sledováním konverzí. Po kliknutí na reklamu umístěnou společností Google se nastaví soubor cookie pro sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webový prohlížeč ukládá do vašeho koncového zařízení. Soubory cookie služby Google AdWords ztrácejí po 30 dnech platnost a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatelů. Soubor cookie umožňuje společnosti Google a nám rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na naše webové stránky.

Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze vysledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Soubory cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří používají sledování konverzí. Zákazníci AdWords se dozvědí, kolik uživatelů kliklo na jejich reklamu a bylo přesměrováno na stránky se značkou pro sledování konverzí. Zákazníci AdWords však neobdrží žádné informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatelů. Pokud si nepřejete účastnit se sledování konverzí, můžete jeho používání odmítnout. V takovém případě je třeba soubor cookie konverze deaktivovat v uživatelském nastavení prohlížeče. Tímto způsobem nedojde k zařazení do statistik sledování konverzí.

Ukládání "konverzních souborů cookie" je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Jako provozovatel webových stránek máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a naší reklamy.

Podrobnosti o službě Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:https://www.google.de/policies/privacy/.

Pomocí moderního webového prohlížeče můžete nastavení souborů cookie sledovat, omezit nebo zakázat. Zakázání souborů cookie může mít za následek omezenou funkčnost našich webových stránek.

Zdroj: Konfigurátor ochrany údajů z mein-datenschutzbeauftragter.de.


Ke zpracování objednávek používáme poskytovatele "FFN-Connect GmbH". Tento poskytovatel předává objednávky našeho obchodu do sítě pro plnění objednávek společnosti JTL Software GmbH. Prostřednictvím "FFN-Connect" jsou zpracovávány následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Ulice
 • Číslo domu
 • Poštovní směrovací číslo
 • Město

Tyto údaje jsou spojeny s následujícími informacemi:

 • Objednané zboží
 • Čas objednávky

Vaše údaje zůstanou v systému "FFN-Connect" až do vyřízení objednávky, nejdéle však 60 dní.