Условия

§ 1 Потребител
За потребител на настоящите ОУ се счита:

Shop4Tesla.com

PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12
20355 Хамбург
Регистрационен номер: 129623
Регистрационен съд: Местен съд Хамбург

§ 2 Обхват на прилагане
Настоящите Общи условия се прилагат за всички правни сделки между потребителя и потребител (съгласно § 13 от BGB "физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не могат да бъдат отнесени предимно към неговата търговска или независима професионална дейност").

§ 3 Сключване на договора и съхраняване на текста на договора
Разпоредбите на настоящите ОУ се прилагат за поръчките, които потребителите сключват чрез уебсайта www.shop4tesla.com на онлайн магазина Modellshop.

Договорът се сключва с потребителя (вж. § 1).

Представянето и описанието на стоките на уебсайта на Modellshop www.shop4tesla.com не представлява предложение за сключване на договор.

С поръчването на продукт чрез натискане на бутона "Поръчай с разходи" в края на процеса на поръчка потребителят прави обвързващо предложение за сключване на договор за покупко-продажба. Едва с изпращането на потвърждение на поръчката от електронна поща от потребителя, договорът се сключва.

Текстът на договора се запазва за поръчки. Потребителите получават имейл с данните за поръчката и приложимите ОУ. След сключването на договора данните за поръчката вече не могат да бъдат разглеждани онлайн.

§ 4 Плащане
Законоустановеният данък върху добавената стойност и други ценови компоненти са включени в посочените цени. Разходите за доставка не са включени в показаната цена и могат да бъдат направени допълнително.

В случай на доставка до страни извън ЕС, във връзка с вашата поръчка могат да възникнат допълнителни данъци или разходи (напр. мита), които няма да бъдат платени от нас или фактурирани от нас, а трябва да бъдат платени от вас директно на компетентните митнически или данъчни органи. Моля, свържете се със съответните органи за подробности.


На разположение на потребителите са следните възможности за плащане:

  • Paypal
  • Банков превод
  • Кредитна карта
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Незабавно


§ 5 Доставка, ограничения за доставка

Освен ако в описанието на избрания продукт изрично не е посочено друго, доставката се извършва в рамките на 3 работни дни.
Този срок започва да тече в деня след подаване на платежното нареждане.

§ 6 Прехвърляне на риска
Рискът от случайно влошаване на качеството или случайно изгубване на стоките остава за потребителя до предаването на стоките и преминава върху потребителя при предаването им.

§ 7 Запазване на правото на собственост
Потребителят запазва собствеността си върху стоките до пълното получаване на покупната цена.

§ 8 Гаранция
Прилагат се законовите разпоредби за гаранцията.


За рециклиране на квоти за парникови газове, предлагани от PQ Wirt GmbH

§1Предмет на ОУ
(1) PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Хамбург (наричан по-нататък "Доставчик"), предоставя платформа (наричана по-нататък "Платформа") за неусложнено заявяване и предлагане на пазара на правото по отношение на квотата за намаляване на емисиите на парникови газове за превозни средства, задвижвани с батерии, и непублични зарядни точки (наричана по-нататък "квота за парникови газове"). Тази дейност по обединяване (пакетно предлагане на пазара) се основава на изменението на 38-ата федерална наредба за контрол на емисиите, която влезе в сила на 01.01.2022 г.

(2) Операторите на непублични зарядни точки по смисъла на Наредбата за зарядните точки, които са собственици на пътни превозни средства с електрическо задвижване (наричани по-нататък "електрически превозни средства"), имат възможност да се регистрират в платформата, за да упражнят правото си да заявяват и предлагат на пазара правото по отношение на квотата за парникови газове.

(3) Настоящите Общи условия (наричани по-долу "ОУ") уреждат предоставянето на Услугите от Доставчика, както и използването на тези Услуги и прехвърлянето на права по отношение на THG квотите от Потребителите на Платформата (наричани по-долу "Потребители"). Те се прилагат изключително между Страните. С настоящото изрично се отхвърлят всякакви общи условия на клиентите. Всички препратки се отнасят до разпоредбите на настоящите ОУ, освен ако в тях не е посочено друго.

§2 Регистрация в платформата; сключване на договор

(1) Доставчикът предлага както на потребителите по смисъла на член 13 от Германския граждански кодекс (наричани по-долу "частни потребители"), така и на предприемачите по смисъла на член 14 от Германския граждански кодекс (наричани по-долу "бизнес потребители") възможността да се регистрират безплатно в Платформата.

(2) Предпоставка за регистрация на Частен потребител е той да е пълнолетно физическо лице, което пребивава в Германия.

(3) Предпоставка за регистрацията на корпоративен потребител е той да е дружество със седалище в Германия.

(4) Представянето на опцията за регистрация е само необвързваща покана за подаване на оферта към доставчика, така че потребителят няма претенции към доставчика за регистрация.

(5) За да се регистрира в платформата, потребителят трябва да въведе исканата информация в маската за въвеждане. След това той трябва да кликне върху бутона "Изпрати регистрацията" и да потвърди валидността на ОУ.

§ 3 Права, задължения и отговорност на потребителя

(1) На потребителя се предоставя възможност в платформата да регистрира електрически превозни средства за заявяване на квота за парникови газове.

(2) Потребителят е длъжен да предоставя само вярна информация и да гарантира, че данните му са актуални и верни, и по-специално трябва да бъде упълномощен да се разпорежда с правото да заявява и предлага на пазара квотата за парникови газове (вж. член 1, параграфи 1 и 2).

(3) На ползвателя се забранява да използва многократно правото си да заявява и предлага на пазара квотата за ПГ за един и същи период.

(4) Ползвателят носи отговорност за всички вреди, понесени от доставчика поради факта, че ползвателят умишлено или поради груба небрежност е предоставил невярна информация.

§4 Регистрация на електрическо превозно средство

(1) Електрическите превозни средства, в чието свидетелство за регистрация част I (наричано по-нататък "ZLB") като гориво е посочено "електрическо" (код: 0004), могат да бъдат регистрирани. Хибридните превозни средства изрично не се допускат до регистрация.

(2) За да се регистрира, потребителят трябва да качи на платформата взаимно четливо копие на своя ZLB. От него трябва да е видно, че потребителят е собственик на електрическо превозно средство съгласно § 4, ал. 1.

(3) Доставчикът проверява предоставената информация, по-специално ZLB, с разумни за него усилия, напр. чрез поддържани от ИТ процеси на оценка, и информира потребителя за резултата от проверката. Едва след потвърждение от страна на Доставчика прехвърлянето на правото на утвърждаване и предлагане на пазара на правото по отношение на квотата за ПГ се счита за осъществено.

§5 Прехвърляне на правото за пускане на пазара

(1) С качването на своя ZLB потребителят прехвърля на Доставчика всички права по отношение на утвърждаването и пускането на пазара на квотата за парникови газове за превозното средство, посочено в съответния ZLB. Периодът, за който се извършва прехвърлянето, се урежда от § 7, ал. 2.

(2) Доставчикът предлага прехвърлените съгласно чл. 5, ал. 1 права от свое име и за своя сметка на купувачите за по-нататъшно утвърждаване и предлагане на пазара на квотата за ПГ.

(3) Доставчикът трябва да положи всички усилия, за да продаде или използва това право на заявяване и предлагане на пазара на квотата за парникови газове на възможно най-високата цена. При това Доставчикът решава по своя преценка цената, времето и начина на предлагане на пазара или използване на правото. В частност, Доставчикът няма право да влияе върху динамиката на цените на пазара за намаляване на емисиите на парникови газове.

(4) Успешното утвърждаване и предлагане на пазара на правото по отношение на квотата за парникови газове зависи, inter alia, от това дали компетентният орган потвърждава съществуването на правото.

§6 Изплащане на приходите
За прехвърлянето на правото си за утвърждаване и предлагане на пазара на квотата за парникови газове ползвателят получава от доставчика парична сума, която се изчислява от общите постъпления от предлагането на пазара, като се приспаднат разходите и възнаграждението, посочени от доставчика в момента на сключване на договора, а в случай на корпоративни ползватели - допълнително всички законоустановени данъци.

§7 Срок на договора; прекратяване

(1) Договорът относно самата регистрация в платформата съгласно § 2 се сключва за неопределен период от време. Той може да бъде прекратен от всяка от страните с двуседмично предизвестие до края на месеца.

(2) Ако потребителят регистрира своето електрическо превозно средство на платформата, за да прехвърли по този начин правото си да заявява и предлага на пазара квотата за парникови газове, периодът на регистрация приключва на 31 декември на съответната текуща календарна година. В случай на регистрация до 31 декември 2021 г., периодът на регистрация по изключение приключва на 31 декември 2022 г. Потребителят има право да регистрира своето електрическо превозно средство директно за няколко периода и по този начин да прехвърли правото си да заявява и предлага на пазара квотата за парникови газове за тези допълнителни периоди.

(3) Доставчикът има право на извънредно прекратяване без предизвестие при наличие на основателна причина. Такава причина се счита за налична по-специално, ако ползвателят е предоставил невярна информация в противоречие с § 3, ал. 2 и/или не е бил упълномощен да се разпорежда с правото да заявява и предлага на пазара съответната регистрирана от него квота за парникови газове.

(4) Ако договорът бъде прекратен преди изтичането на съответния избран период на регистрация, след като потребителят вече е прехвърлил на доставчика правото/ите си да заявява и предлага на пазара квота за ПГ, доставчикът запазва правото си да заявява и предлага на пазара прехвърлените квоти за ПГ; т.е. не се извършва повторно прехвърляне, а заявяване и предлагане на пазара на квотата за съответния регистриран период на регистрация. По-специално, ползвателят не може да използва вече прехвърлените права нито сам, нито с помощта на трета страна (вж. § 3, ал. 3). Ако приходите са изплатени, Доставчикът ги превежда на Ползвателя (в съответствие с настоящите ОУ) въпреки прекратяването на договора по банковата сметка, предварително посочена в платформата. Размерът на тези постъпления се урежда от § 6.

§8Дерегистрация на електрическото превозно средство при Доставчика

(1) Ползвателят има право да дерегистрира регистрираното в платформата електрическо превозно средство. В този случай влизат в сила последиците на § 7, ал. 4. Потребителят може да регистрира отново съответното електрическо превозно средство само за следващия период на регистрация, ако желае това.

(2) Ползвателят е длъжен незабавно да уведоми доставчика, ако вече не е собственик на превозното средство.

§9 Ограничаване на отговорността

(1) Доставчикът носи неограничена отговорност за вреди, причинени умишлено или поради груба небрежност от Доставчика или от неговите законни представители, изпълнителни служители или обикновени пълномощници.

(2) В други случаи доставчикът носи отговорност - освен ако не е предвидено друго в параграф 4 - само в случай на нарушение на договорно задължение, чието изпълнение е предпоставка за правилното изпълнение на договора и на чието спазване потребителят може редовно да разчита (т.нар. кардинално задължение), и се ограничава до обезщетение за предвидими и типични вреди.

(3) Ограниченията по параграфи 1 и 2 се прилагат и в полза на законните представители, изпълнителните служители и обикновените пълномощници на доставчика, ако претенциите се предявяват пряко срещу тях.

(4) Ограниченията на отговорността, произтичащи от параграфи 1 и 2, не се прилагат в случай на измама, в случай на вреди, произтичащи от увреждане на живота, крайниците или здравето, в случай на поемане на гаранции или друга обективна отговорност и за искове по Закона за отговорността за вреди, причинени на продукти.

§10 Форма и език на декларациите; съхранение на текста на договора

(1) Всички декларации, направени в рамките на договорните отношения, трябва да бъдат направени по електронен път (напр. чрез опциите за контакт на платформата), освен ако в настоящите ОУ не е изрично посочено друго или задължителните приложими законови разпоредби не изискват друга форма на комуникация.

(2) Преди да изпрати декларация, свързана с договора, на потребителя се дава възможност да провери въведените от него данни и да коригира евентуални грешки при въвеждането им, като кликне върху бутона "Назад" и въведе отново съответната информация. Освен това потребителят може да редактира данните си по всяко време в своя профил, създаден след регистрацията.

(3) Езикът на договора е немски. Текстът на договора се съхранява от доставчика в продължение на три години от сключването на договора.

§11 Онлайн решаване на потребителски спорове (§ 13 BGB) и участие в арбитражни комисии за защита на потребителите

(1) Комисията на ЕС предоставя платформа за онлайн решаване на спорове на своя уебсайт под следния интернет линк: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Тази платформа служи за извънсъдебно уреждане на спорове, произтичащи от договори за онлайн покупки или онлайн услуги, в които потребителят участва като купувач или получател на услугата.(2) Доставчикът не желае и не е длъжен да участва в производства за разрешаване на спорове пред арбитражни съвети за защита на потребителите.

§12 Промени в ОУ

(1) Доставчикът си запазва правото да променя настоящите ОУ по всяко време, включително и в рамките на съществуващите договорни отношения, доколкото
а) това е необходимо по основателни причини, по-специално поради променена правна ситуация или решения на върховните съдилища, технически промени или по-нататъшно развитие, нормативни пропуски в ОУ, промени в пазарните условия или други равностойни причини и не поставя потребителя в необосновано неблагоприятно положение, и
б) промените не променят съществените търговски характеристики на договора, по-специално дължимите от доставчика услуги, свързани с възнаграждението.

(2) Доставчикът уведомява Ползвателя за тези промени най-малко 2 (два) месеца преди планираното влизане в сила на промените. Ползвателят може да се съгласи с промените преди планираното им влизане в сила или да ги отхвърли. Счита се, че Ползвателят е дал съгласието си, ако не е посочил отхвърлянето им преди планираното влизане в сила на промените. Доставчикът изрично насочва вниманието на потребителя към този ефект на одобрение в своята оферта.

(3) Ако ползвателят отхвърли промените, и двете страни имат право да прекратят извънредно търговските отношения. Доставчикът информира отделно потребителя за това взаимно извънредно право на прекратяване в рамките на уведомлението за промените.

§13 Приложимо право

Настоящите ОУП се уреждат от законите на Федерална република Германия, с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CISG).

§14 Място на юрисдикция
Ако потребителят е търговец, мястото на юрисдикция за всички спорове, произтичащи от настоящите ОУП, е седалището на доставчика.Политика за анулиране за потребители по смисъла на § 13 BGB (Германски граждански кодекс)

Имате право да анулирате този договор в срок от четиринадесет дни, без да посочвате причина.
Срокът за анулиране е четиринадесет дни от деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвач, сте получили или сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни изпратите

PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg, Germany


Представлявано от Nicolas Pliquett
Електронна поща: support@shop4tesla.com

чрез ясна декларация (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) за решението си да отмените този договор. За тази цел можете да използвате приложения образец на формуляр за отказ, който обаче не е задължителен.

Законодателят предоставя следния образец на формуляр за отказ от договора в приложение 2 към член 246а, § 1 (2), изречение 1, номер 1 и § 2 (2), номер 2 от EGBGB:

До:
PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Хамбург, Германия


Представлявано от Nicolas Pliquett
Електронна поща: support@shop4tesla.com

С настоящото аз/ние (*) отменям/отменяме договора, сключен от мен/нас (*) за закупуване на следните стоки (*)/предоставяне на следната услуга (*)
Поръчано на/получено на
- Име на потребителя(ите)
- Адрес на потребителя(ите)
- Подпис на потребителя(ите) (само в случай на съобщение на хартиен носител)
- Дата

Ако се възползвате от тази възможност, ще ви изпратим незабавно потвърждение за получаването на това оттегляне (напр. по електронна поща).
За да спазите срока за оттегляне, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняване на правото на оттегляне преди изтичането на срока за оттегляне.

Последици от оттеглянето

Ако се откажете от този договор, ние трябва да възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), без забавяне и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомление за отказа ви от този договор. За това изплащане ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да ви бъде начислена такса за това изплащане.
Ако сте поискали услугите да започнат да се изпълняват по време на срока за отказ, трябва да ни заплатите разумна сума, съответстваща на съотношението на вече предоставените услуги до момента, в който сте ни уведомили за упражняването на правото на отказ по отношение на този договор, спрямо общия обхват на услугите, предвидени в договора.

Край на политиката за анулиране