Отказ от отговорност / Изключване на отговорност

Отказ от отговорност:

Продуктите, предлагани на уебсайта www.shop4tesla.com, не произхождат от Tesla, Inc. и не са свързани с марката Tesla.

Tesla е регистрирана търговска марка на Tesla, Inc. Продуктите, предлагани на уебсайта www.shop4tesla.com, не са произведени от Tesla, Inc. и по никакъв начин не са свързани с Tesla, Inc.

Всички описания, имена и символи, използвани на нашия уебсайт, които се отнасят до Tesla, са само за целите на идентификация и са собственост на Tesla, Inc. и нейните филиали.

Операторът на www.shop4tesla.com не поема никаква отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация за продуктите. Операторът на www.shop4tesla.com не носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи пряко или косвено от използването на продуктите или от невъзможността за използване на продуктите.

Операторът на www.shop4tesla.com си запазва правото да прави промени в предлаганите продукти по всяко време и не поема отговорност за щети или загуби, произтичащи от използването на продуктите.

Използването на продуктите е на собствен риск на потребителя. Потребителят е длъжен да използва продуктите в съответствие с инструкциите и да вземе всички необходими предпазни мерки, за да осигури безопасността на продуктите и на други лица.

С използването на продуктите потребителят се съгласява с този отказ от отговорност.

Отказ от отговорност:

  1. Съдържание на онлайн офертата

Авторът не поема отговорност за актуалността, верността и пълнотата на информацията, предоставена на нашия уебсайт. Исковете за отговорност срещу автора, свързани с материални или нематериални щети, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на невярна или непълна информация, се изключват по принцип, освен ако няма доказателства за умисъл или груба небрежност от страна на автора. Всички оферти подлежат на промяна и не са обвързващи. Авторът изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива части от страниците или цялата оферта без предизвестие или да прекрати временно или постоянно публикуването.

  1. Препратки и връзки

В случай на директни или индиректни препратки към външни уебсайтове ("хипервръзки"), които се намират извън зоната на отговорност на автора, задължението за отговорност би влязло в сила само в случай, че авторът е запознат със съдържанието и за него би било технически възможно и разумно да предотврати използването в случай на незаконно съдържание. С настоящото авторът изрично декларира, че към момента на създаване на връзките не е било разпознаваемо незаконно съдържание на свързаните страници. Авторът няма никакво влияние върху настоящия и бъдещия дизайн, съдържание или авторство на свързаните страници. Поради това авторът изрично се дистанцира от цялото съдържание на всички свързани страници, което е било променено след създаването на връзката. Това изявление се отнася за всички връзки и препратки, поставени в рамките на собствения уебсайт на автора, както и за записи на трети страни в книги за гости, дискусионни форуми, директории за връзки, списъци за кореспонденция и всички други форми на бази данни, създадени от автора, до чието съдържание е възможен външен достъп за писане. Отговорността за незаконно, неправилно или непълно съдържание и по-специално за вреди, произтичащи от използването или неизползването на такава информация, се носи единствено от доставчика на страницата, към която се препраща, а не от лицето, което само препраща към съответната публикация чрез линкове.

  1. Закон за авторското право и етикетирането

Авторът се стреми да спазва авторските права върху изображенията, графиките, звуковите документи, видеопоследователностите и текстовете, използвани във всички публикации, да използва изображения, графики, звукови документи, видеопоследователности и текстове, създадени от него, или да използва безлицензни графики, звукови документи, видеопоследователности и текстове. Всички марки и търговски марки, споменати на уебсайта и евентуално защитени от трети страни, подлежат без ограничения на разпоредбите на приложимото законодателство за търговските марки и на правата на собственост на съответните регистрирани собственици. Самото споменаване на дадена търговска марка не означава, че тя не е защитена от права на трети лица! Авторските права за публикуваните обекти, създадени от самия автор, остават единствено за автора на страниците. Всяко възпроизвеждане или използване на обекти като диаграми, звуци или текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без съгласието на автора.

  1. Защита на данните

Моля, прочетете нашата информация относно защита на данните.

 

  1. Правна валидност на настоящия отказ от отговорност

Настоящият отказ от отговорност трябва да се разглежда като част от интернет публикацията, от която сте били препратени. Ако части или отделни условия на това изявление не са законни или правилни, съдържанието или валидността на останалите части остават неповлияни от този факт.

Приложимо право

Условията на отказа от отговорност се подчиняват на законодателството на Федерална република Германия.

Място на юрисдикция

Мястото на юрисдикция за спорове във връзка с отказа от отговорност е седалището на оператора на онлайн магазина.

Elektrohub GmbH
Große Elbstrasse 277a, 22767 Хамбург, Германия

www.shop4tesla.com

E-mail: info@shop4tesla.com