Защита на данни

Общо уведомление и задължителна информация

Определяне на отговорния орган

Органът, отговорен за обработката на данни в този уебсайт, е:

PQ Wirt GmbH
Nicolas Pliquett
Bäckerbreitergang 12
20355 Хамбург

Администраторът решава сам или съвместно с други лица целите и средствата за обработване на лични данни (например имена, данни за контакт или други подобни).

Оттегляне на съгласието ви за обработка на данни

Някои операции по обработка на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Неофициална комуникация по електронна поща е достатъчна за оттеглянето. Законосъобразността на обработката на данни, извършена до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

Право на жалба до компетентния надзорен орган

Като субект на данни имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в случай на нарушение на закона за защита на данните. Компетентният надзорен орган по въпросите на защитата на данните е Държавният комисар по защита на данните на федералната провинция, в която се намира седалището на нашето дружество. Следната връзка предоставя списък на длъжностните лица по защита на данните и техните данни за контакт:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.​

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате данните, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на вас или на трети страни. Данните ще бъдат предоставени в машинночетим формат. Ако поискате директно предаване на данните на друга отговорна страна, това ще бъде направено само доколкото е технически осъществимо.

Право на информация, коригиране, блокиране, изтриване

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да получите безплатна информация за съхраняваните от вас лични данни, произхода на данните, техните получатели и целта на обработката на данните и, ако е приложимо, право на коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. В тази връзка, както и за допълнителни въпроси по темата за личните данни, можете да се свържете с нас по всяко време чрез посочените в отпечатъка възможности за контакт.

SSL или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за да защитим предаването на поверително съдържание, което ни изпращате като оператор на сайта, нашият уебсайт използва SSL или TLS криптиране. Това означава, че данните, които предавате чрез този уебсайт, не могат да бъдат прочетени от трети страни. Можете да разпознаете криптираната връзка по адресния ред "https://" на браузъра и символа за заключване в реда на браузъра.

Регистрационни файлове на сървъра

В лог-файловете на сървъра доставчикът на уебсайта автоматично събира и съхранява информация, която вашият браузър автоматично ни предава. Това са:

 • Посетена страница в нашия домейн

 • Дата и час на заявката към сървъра

 • Вид на браузъра и версия на браузъра

 • Използвана операционна система

 • URL адрес на препращача

 • Име на хоста на компютъра за достъп

 • IP адрес

Тези данни не са обединени с други източници на данни. Обработката на данни се основава на член 6, параграф 1, буква б) от DSGVO, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки.

Предаване на данни при сключване на договор за покупка и изпращане на стоки

Личните данни се предават на трети страни само ако това е необходимо в контекста на изпълнението на договора. Трети страни могат да бъдат например доставчици на платежни услуги или логистични компании. По-нататъшно предаване на данни не се извършва или се извършва само ако изрично сте се съгласили с това.

Основанието за обработване на данни е чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO, който позволява обработването на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки.

 

Квота за парникови газове

Обща информация за процедурата и функционирането на квотата за парникови газове

При провеждане на процедурата за квота за намаляване на парниковите газове (квота за парникови газове) личните данни, необходими за сключването и изпълнението на договора, се събират първо от клиентите на PQ Wirt GmbH чрез формуляр. Каченият сканиран екземпляр или копие на удостоверението за регистрация, част I, се проверява в реално време с помощта на софтуер за разпознаване на текст и софтуер за изкуствен интелект, за да се определи допустимостта за участие в процедурата за квота за намаляване на емисиите на парникови газове (квота за ПГ). След това необходимите лични данни се предават на Федералната агенция по околна среда за регистриране на квотата за намаляване на емисиите на парникови газове (квота за парникови газове). Окончателното групиране на квотите и пускането им на пазара за целите на търговията с квоти за парникови газове се извършва без обработване на личните данни.

Впоследствие необходимите лични данни се предават на Федералната агенция по околна среда с цел регистриране на квотата за намаляване на емисиите на парникови газове (квота за парникови газове). Окончателното групиране на квотите и пускането им на пазара за целите на търговията с квоти за парникови газове се извършва без обработване на лични данни.

Обработка на лични данни

В хода на изпълнението на процедурата за квота за намаляване на емисиите на парникови газове (квота за парникови газове) се обработват следните лични данни:

-         Име(на) и фамилия,

-         адрес на електронна поща,

-         Данни за сметката (титуляр на сметката, IBAN, банка),

-         номер на клиента или номер на договорната сметка,

-         Данни за превозното средство (регистрационен номер, идентификационен номер на превозното средство, данни/адрес на собственика и сканиране или копие на свидетелството за регистрация, част I),

-         Регистрационни файлове (дата, час, браузър, операционна система, IP адрес, препращащ URL адрес).

Личните данни се обработват, за да се изпълни договорът, сключен между PQ Wirt GmbH и клиента. и клиенти относно процедурата за квоти за намаляване на емисиите на парникови газове, за проверка на допустимостта за участие в търговията с квоти за парникови газове и за извършване на регистрация на квотите за парникови газове във Федералната агенция по околна среда.

Правното основание за обработката на Вашите лични данни е чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "б" от DSGVO, тъй като обработката е необходима за изпълнението на договора.

Обработката на регистрационни файлове служи също така за предотвратяване и превенция на измами, за идентифициране на грешки и за предотвратяване на спам атаки. Правното основание за обработването е чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO. Горепосочените интереси на PQ Wirt GmbH трябва да се считат за законни по смисъла на разпоредбата.

Данните ще бъдат използвани от PQ Wirt GmbH в съответствие със съответните законоустановени срокове за съхранение (обикновено три години) и след това се изтриват автоматично, без да е необходимо отделно искане за изтриване.

Разкриване на лични данни пред трети страни

За да извърши описаната по-горе обработка на данни, PQ Wirt GmbH използва доставчикът на услуги Carbonify GmbH, Lochhamer Schlag 11A, 82166 Gräfelfing, Германия (наричан по-долу "карбонизиране") се използва като процесор. С Карбонифай е сключено споразумение за обработване на договор съгласно член 28, параграф 3 от Регламента за защита на данните. С това споразумение carbonify се задължава да обработва въпросните лични данни изключително по указание и да спазва разпоредбите на законодателството на ЕС за защита на данните.

За регистрацията на квотата за парникови газове Carbonify предава необходимата информация и лични данни на Федералната агенция по околна среда. След това Федералната агенция по околна среда извършва проверка за съответствие и регистрира квотата за парникови газове. карбонифай обработва личните данни, като използва и свои собствени обработващи поръчки.

 

Предоставяне на лични данни и автоматизирано вземане на решения, включително профилиране

Предоставянето на личните ви данни за изпълнение на процедурата за квота за намаляване на парниковите газове (квота за ПГ) е необходимо за сключването на договора, за да може да се изпълнят предварителните условия и да се извърши регистрацията на квотата за ПГ. Без тази разпоредба сключването и изпълнението на договора са невъзможни.

Не се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Форма за контакт

Данните, предадени чрез формуляра за контакт, включително вашите данни за контакт, се съхраняват, за да можем да обработим вашето запитване или да сме на разположение за последващи въпроси. Тези данни няма да бъдат предавани без вашето съгласие.

Данните, въведени във формуляра за контакт, се обработват изключително въз основа на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква "а" от DSGVO). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Неофициалното уведомление по електронна поща е достатъчно за отмяната. Законосъобразността на операциите по обработване на данни, извършени до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

Данните, предадени чрез формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си да ги съхранявате или докато не отпадне необходимостта от съхраняването им. Задължителните законови разпоредби - по-специално периодите на съхранение - остават незасегнати.

Данни за бюлетина

За да изпращаме нашия бюлетин, ни е необходим адрес на електронна поща от вас. Необходима е проверка на предоставения имейл адрес и трябва да се съгласите да получавате бюлетина. Допълнителни данни не се събират или са доброволни. Данните се използват единствено за изпращане на бюлетина.

Данните, предоставени при регистрацията за бюлетина, ще бъдат обработвани изключително въз основа на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. За оттеглянето е достатъчно да изпратите неофициално съобщение по електронната поща или да се отпишете чрез връзката "Отписване" в бюлетина. Законосъобразността на вече извършените операции по обработване на данни остава незасегната от оттеглянето.

Данните, въведени за създаване на абонамента, ще бъдат изтрити в случай на отписване. Ако тези данни са ни били предадени за други цели и на друго място, те ще останат при нас.

YouTube

За интегрирането и показването на видеосъдържание нашият уебсайт използва плъгини от YouTube. Доставчикът на видеопортала е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, САЩ.

Когато се извика страница с интегрирана приставка на YouTube, се установява връзка със сървърите на YouTube. Това показва на YouTube кои от нашите страници сте посетили.

YouTube може да присвои поведението ви при сърфиране директно към личния ви профил, ако сте влезли в профила си в YouTube. Можете да предотвратите това, като първо излезете от системата.

YouTube се използва с цел атрактивно представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO.

Подробности за обработката на данните на потребителите можете да намерите в политиката за поверителност на YouTube на адрес:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. Това са малки текстови файлове, които уеб браузърът съхранява на крайното ви устройство. Бисквитките ни помагат да направим нашия уебсайт по-удобен за ползване, ефективен и сигурен.

Някои "бисквитки" са "бисквитки за сесия". Тези бисквитки се изтриват автоматично в края на сесията на браузъра ви. От друга страна, други "бисквитки" остават на вашето крайно устройство, докато не ги изтриете сами. Такива бисквитки ни помагат да ви разпознаем, когато се върнете на нашия уебсайт.

Със съвременен уеб браузър можете да наблюдавате, ограничавате или предотвратявате задаването на "бисквитки". Много уеб браузъри могат да бъдат конфигурирани така, че "бисквитките" да се изтриват автоматично при затваряне на програмата. Деактивирането на "бисквитките" може да доведе до ограничена функционалност на нашия уебсайт.

Задаването на "бисквитки", които са необходими за осъществяване на процеси на електронна комуникация или за предоставяне на определени функции, желани от вас (напр. количка за пазаруване), се основава на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO. Като оператор на този уебсайт имаме законен интерес да съхраняваме "бисквитки" с цел технически безпроблемно и гладко предоставяне на нашите услуги. Ако са зададени други бисквитки (например за функции за анализ), те са разгледани отделно в тази декларация за защита на данните.

Google Анализ

Нашият уебсайт използва функции на услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчикът на услугата за уеб анализ е Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Google Анализ използва "бисквитки". Това са малки текстови файлове, които уеб браузърът ви съхранява на крайното ви устройство и които позволяват анализ на използването на уебсайта. Генерираната от бисквитките информация за използването на нашия уебсайт се предава на сървър на Google и се съхранява там. Сървърът обикновено се намира в САЩ.

Бисквитките на Google Analytics се задават въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO. В качеството си на оператор на този уебсайт имаме законен интерес да анализираме поведението на потребителите, за да оптимизираме нашия уебсайт и евентуално нашите реклами.

Анонимизиране на IP

Използваме Google Analytics в комбинация с функцията за анонимизиране на IP. Тя гарантира, че Google съкращава вашия IP адрес в държавите - членки на Европейския съюз, или в други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да го предаде на САЩ. Възможни са изключителни случаи, при които Google предава пълния IP адрес на сървър в САЩ и го съкращава там. Google ще използва тази информация от наше име с цел оценка на използването на уебсайта от ваша страна, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. IP адресът, предаден от Google Analytics, не се обединява с други данни на Google.

Плъгин на браузъра

Задаването на "бисквитки" от вашия уеб браузър може да бъде предотвратено. В резултат на това обаче някои функции на нашия уебсайт може да бъдат ограничени. Можете също така да предотвратите събирането на данни, свързани с използването на вашия уебсайт, включително вашия IP адрес, и последващата им обработка от Google. Това е възможно, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна чрез следната връзка:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Възражение срещу събирането на данни

Можете да предотвратите събирането на вашите данни от Google Analytics, като кликнете върху следната връзка. Ще бъде зададена бисквитка за отказ, която ще предотврати събирането на вашите данни при бъдещи посещения на нашия уебсайт: Деактивирайте Google Анализ.

Подробности за това как Google Analytics обработва данните на потребителите можете да намерите в политиката за поверителност на Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Обработка на поръчки

За да спазим напълно законовите изисквания за защита на данните, сключихме споразумение за обработка на поръчки с Google.

Демографски характеристики с Google Analytics

Нашият уебсайт използва функцията "демографски характеристики" на Google Analytics. Тя може да се използва за създаване на отчети, които съдържат данни за възрастта, пола и интересите на посетителите на сайта. Тези данни идват от реклами, базирани на интереси, от Google, както и от данни за посетителите от доставчици от трети страни. Не е възможно данните да бъдат отнесени към конкретно лице. Можете да деактивирате тази функция по всяко време. Това е възможно чрез настройките на рекламите в профила ви в Google или чрез обща забрана за събиране на вашите данни от Google Analytics, както е обяснено в точка "Възражение срещу събирането на данни".

Google AdWords и проследяване на реализациите в Google

Нашият уебсайт използва Google AdWords. Доставчикът е Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

AdWords е програма за онлайн реклама. Като част от програмата за онлайн реклама работим с проследяване на реализациите. След кликване върху реклама, поставена от Google, се задава "бисквитка" за проследяване на реализациите. Бисквитките са малки текстови файлове, които вашият уеб браузър съхранява на крайното ви устройство. Бисквитките на Google AdWords губят своята валидност след 30 дни и не се използват за лична идентификация на потребителите. Бисквитката позволява на Google и на нас да разпознаем, че сте кликнали върху дадена реклама и сте били пренасочени към нашия уебсайт.

Всеки клиент на Google AdWords получава различна бисквитка. Бисквитките не могат да бъдат проследени чрез уебсайтовете на клиентите на AdWords. Бисквитките за реализации се използват за създаване на статистически данни за реализациите за клиентите на AdWords, които използват проследяване на реализациите. Клиентите на AdWords научават колко потребители са кликнали върху рекламата им и са били пренасочени към страници с таг за проследяване на реализации. Клиентите на AdWords обаче не получават никаква информация, която да позволява лична идентификация на потребителите. Ако не желаете да участвате в проследяването, можете да възразите срещу използването му. В този случай "бисквитката" за преобразуване трябва да бъде деактивирана в потребителските настройки на браузъра. По този начин няма да се включите в статистиката за проследяване на реализациите.

Съхраняването на "бисквитки за конвертиране" се основава на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO. Като оператор на уебсайта имаме легитимен интерес да анализираме поведението на потребителите, за да оптимизираме нашия уебсайт и нашите реклами.

Подробности за Google AdWords и Google Conversion Tracking можете да намерите в политиката за поверителност на Google:https://www.google.de/policies/privacy/.

Със съвременен уеб браузър можете да наблюдавате, ограничавате или деактивирате задаването на "бисквитки". Деактивирането на "бисквитките" може да доведе до ограничена функционалност на нашия уебсайт.

Източник: Конфигуратор за защита на данните от mein-datenschutzbeauftragter.de

 

За обработката на поръчките използваме доставчика "FFN-Connect GmbH". Този доставчик предава поръчките от нашия магазин на мрежата за изпълнение на JTL Software GmbH. Следните лични данни се обработват чрез "FFN-Connect":

 • Име и фамилия
 • Улица
 • Номер на къщата
 • Пощенски код
 • Град

Тези данни са свързани със следната информация:

 • Поръчани стоки
 • Време на поръчката

Вашите данни ще останат в системата "FFN-Connect" до изпълнението на поръчката, но не повече от 60 дни.