Dataskydd

Allmänt meddelande och obligatorisk information

Utseende av det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandlingen på denna webbplats är:

PQ Wirt GmbH
Nicolas Pliquett
Bäckerbreitergang 12
20355 Hamburg

Den personuppgiftsansvarige beslutar ensam eller tillsammans med andra om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, kontaktuppgifter eller liknande).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Vissa databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post för att återkallelsen ska kunna ske. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Som registrerad har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i händelse av brott mot dataskyddslagstiftningen. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudsmannen i den delstat där vårt företag har sitt säte. På följande länk finns en förteckning över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.​

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part. Uppgifterna kommer att tillhandahållas i ett maskinläsbart format. Om du begär att uppgifterna ska överföras direkt till en annan ansvarig part kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

Rätt till information, rättelse, blockering och radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, uppgifternas ursprung, deras mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. I detta avseende och för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss via de kontaktalternativ som anges i avtrycket.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som du skickar till oss som webbplatsoperatör använder vår webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Detta innebär att uppgifter som du överför via denna webbplats inte kan läsas av tredje part. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom adressraden "https://" i din webbläsare och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Serverloggfiler

I serverloggfiler samlar leverantören av webbplatsen automatiskt in och lagrar information som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Besökt sida på vår domän

 • Datum och tid för serverförfrågan

 • Webbläsartyp och webbläsarversion

 • Operativsystem som används

 • Hänvisande URL

 • Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn

 • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor. Databehandlingen grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

Överföring av uppgifter vid ingående av ett avtal om köp och leverans av varor.

Personuppgifter kommer endast att överföras till tredje part om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet. Tredje parter kan till exempel vara betaltjänstleverantörer eller logistikföretag. Ytterligare överföring av uppgifter sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till detta.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 b i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

 

Kvot för växthusgaser

Allmän information om förfarandet och hur kvoten för växthusgaser fungerar

Vid genomförandet av förfarandet för kvot för minskning av växthusgasutsläpp (GHG-kvot) samlas de personuppgifter som krävs för att ingå och genomföra avtalet först in från PQ Wirt GmbH:s kunder via ett formulär. Den uppladdade skanningen eller kopian av registreringsbeviset del I kontrolleras i realtid med hjälp av programvaror för textigenkänning och AI-programvara för att avgöra om man kan delta i förfarandet för kvoter för minskning av växthusgasutsläpp (GHG-kvot). De nödvändiga personuppgifterna överförs sedan till den federala miljöbyrån för att registrera kvoten för minskning av växthusgaser (GHG-kvot). Den slutliga paketeringen och marknadsföringen av kvoter för handel med växthusgaskvoter sker utan behandling av personuppgifter.

Därefter överförs de nödvändiga personuppgifterna till den federala miljöbyrån för att registrera kvoten för minskning av växthusgaser (GHG-kvot). Den slutliga paketeringen och marknadsföringen av kvoter för handel med växthusgaskvoter sker utan behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

I samband med genomförandet av förfarandet för kvoter för minskning av växthusgaser (GHG-kvot) behandlas följande personuppgifter:

-         Förnamn och efternamn,

-         e-postadress,

-         Kontouppgifter (kontoinnehavare, IBAN, bank),

-         Kundnummer eller kontonummer,

-         Fordonsuppgifter (registreringsnummer, fordonsidentifieringsnummer, uppgifter om ägaren/adress och skanning eller kopia av registreringsbevis del I),

-         Loggfiler (datum, tid, webbläsare, operativsystem, IP-adress, hänvisande URL).

Personuppgifterna behandlas för att uppfylla det avtal som ingåtts mellan PQ Wirt GmbH och kunden. och kunder om förfarandet för kvoter för minskning av växthusgasutsläpp, för att kontrollera rätten att delta i handeln med växthusgasutsläppskvoter och för att genomföra registreringen av växthusgasutsläppskvoter hos den federala miljöbyrån.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO, eftersom behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet.

Behandlingen av loggfiler tjänar också till att förebygga och förhindra bedrägerier, identifiera fel och förhindra skräppostattacker. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO. PQ Wirt GmbH:s ovannämnda intressen ska betraktas som legitima i den mening som avses i bestämmelsen.

Uppgifterna kommer att användas av PQ Wirt GmbH i enlighet med relevanta lagstadgade lagringsperioder (i allmänhet tre år) och raderas sedan automatiskt utan att en separat begäran om radering behövs.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

För att utföra den databehandling som beskrivs ovan använder PQ Wirt GmbH följande Tjänsteleverantören. carbonify GmbH, Lochhamer Schlag 11A, 82166 Gräfelfing, Tyskland (nedan kallad "förkolna") används som processor. Ett avtal om avtalsbehandling har ingåtts med carbonify i enlighet med artikel 28.3 i dataskyddsförordningen. I detta avtal förbinder sig carbonify att behandla personuppgifterna i fråga uteslutande på uppdrag och att följa bestämmelserna i EU:s dataskyddslagstiftning.

För registreringen av växthusgaskvoten skickar carbonify den information och de personuppgifter som krävs till den federala miljöbyrån. Den federala miljöbyrån genomför sedan en kontroll av överensstämmelse och registrerar växthusgaskvoten. carbonify behandlar personuppgifterna även med hjälp av sina egna orderbehandlare.

 

Tillhandahållande av personuppgifter och automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering

Tillhandahållandet av dina personuppgifter för genomförandet av förfarandet för kvoten för minskning av växthusgasutsläpp (GHG-kvot) är nödvändigt för att ingå avtalet för att kunna genomföra förutsättningarna och registreringen av GHG-kvoten. Utan en sådan bestämmelse är det inte möjligt att ingå och genomföra avtalet.

Inget automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, äger rum.

Kontaktformulär

Uppgifter som överförs via kontaktformuläret, inklusive dina kontaktuppgifter, lagras för att kunna behandla din förfrågan eller för att vara tillgängliga för uppföljningsfrågor. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras utan ditt samtycke.

De uppgifter som anges i kontaktformuläret behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post för att återkallelsen ska kunna ske. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Uppgifter som överförs via kontaktformuläret kommer att stanna hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller tills det inte längre finns något behov av att lagra dem. Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir oförändrade.

Uppgifter om nyhetsbrev

För att skicka vårt nyhetsbrev behöver vi en e-postadress från dig. Det är nödvändigt att verifiera den angivna e-postadressen och du måste samtycka till att få nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller är frivilliga. Uppgifterna används uteslutande för att skicka nyhetsbrevet.

De uppgifter som du lämnar när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer att behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post eller att du avregistrerar dig via länken "avregistrera dig" i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har utförts påverkas inte av återkallelsen.

Uppgifter som angetts för att skapa en prenumeration kommer att raderas om prenumerationen avbryts. Om dessa uppgifter har överförts till oss för andra ändamål och på annat håll kommer de att finnas kvar hos oss.

YouTube

För integrering och visning av videoinnehåll använder vår webbplats plugins från YouTube. Leverantören av videoportalen är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

När en sida med ett integrerat YouTube-plugin öppnas upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Detta talar om för YouTube vilka av våra sidor du har besökt.

YouTube kan tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil om du är inloggad på ditt YouTube-konto. Du kan förhindra detta genom att logga ut först.

YouTube används för att våra erbjudanden på nätet ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.

Detaljer om hanteringen av användardata finns i YouTubes sekretesspolicy på följande adress:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Det är små textfiler som webbläsaren lagrar på din terminal. Cookies hjälper oss att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker.

Vissa cookies är "sessionscookies". Sådana cookies raderas automatiskt i slutet av din webbläsarsession. Andra cookies stannar däremot kvar på din terminal tills du själv raderar dem. Sådana cookies hjälper oss att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra att cookies sätts. Många webbläsare kan konfigureras så att cookies raderas automatiskt när programmet stängs. Om du inaktiverar cookies kan det leda till begränsad funktionalitet på vår webbplats.

Inställningen av cookies som är nödvändiga för att genomföra elektroniska kommunikationsprocesser eller tillhandahållandet av vissa funktioner som du önskar (t.ex. varukorg) baseras på artikel 6.1 lit. f i DSGVO. Som operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av att lagra cookies för att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett tekniskt felfri och smidigt sätt. Om andra cookies sätts (t.ex. för analysfunktioner) behandlas dessa separat i denna dataskyddsförklaring.

Google Analytics

Vår webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av webbanalystjänsten är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder "cookies". Detta är små textfiler som din webbläsare lagrar på din slutenhet och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Information som genereras av cookies om din användning av vår webbplats överförs till en Google-server och lagras där. Servern är vanligtvis placerad i USA.

Google Analytics-cookies sätts på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO. Som operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera vår webbplats och eventuellt även vår reklam.

Anonymisering av IP-uppgifter

Vi använder Google Analytics tillsammans med IP anonymiseringsfunktionen. Det säkerställer att Google förkortar din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. I undantagsfall kan det hända att Google överför hela IP-adressen till en server i USA och förkortar den där. Google kommer att använda denna information för vår räkning i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och förse oss med andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av Google Analytics sammanförs inte med andra uppgifter från Google.

Insticksprogram för webbläsare

Du kan förhindra att din webbläsare ställer in cookies. Vissa funktioner på vår webbplats kan dock vara begränsade till följd av detta. Du kan också förhindra att uppgifter om din användning av webbplatsen samlas in, inklusive din IP-adress, och att Google behandlar dem. Detta är möjligt genom att ladda ner och installera den plug-in som finns tillgänglig via följande länk:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Invändning mot insamling av uppgifter

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att sättas, vilket förhindrar insamling av dina uppgifter vid framtida besök på vår webbplats: Inaktivera Google Analytics.

Detaljer om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Behandling av beställningar

För att helt uppfylla de lagstadgade kraven på dataskydd har vi ingått ett avtal om orderhantering med Google.

Demografiska egenskaper med Google Analytics

Vår webbplats använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics. Den kan användas för att skapa rapporter som innehåller uppgifter om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och besöksdata från tredjepartsleverantörer. Det är inte möjligt att tilldela uppgifterna till en specifik person. Du kan avaktivera denna funktion när som helst. Detta är möjligt via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller genom att generellt förbjuda insamlingen av dina uppgifter med Google Analytics, vilket förklaras i punkten "Invändning mot insamling av uppgifter".

Google AdWords och Google Conversion Tracking

Vår webbplats använder Google AdWords. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

AdWords är ett reklamprogram på nätet. Som en del av programmet för onlineannonsering arbetar vi med konverteringsspårning. När du klickar på en annons från Google sätts en cookie för konverteringsspårning. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din slutenhet. Google AdWords-cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera användare personligen. Cookien gör det möjligt för Google och oss att känna igen att du klickade på en annons och omdirigerades till vår webbplats.

Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Konverteringscookies används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som använder konverteringsspårning. AdWords-kunder får veta hur många användare som klickade på deras annons och omdirigerades till sidor med en spårningstagg för konvertering. AdWords-kunder får dock ingen information som gör det möjligt att identifiera användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du invända mot användningen av den. I detta fall måste konverteringscookien avaktiveras i webbläsarens användarinställningar. På så sätt kommer ingen inkludering i statistiken för konverteringsspårning att ske.

Lagringen av "konverteringscookies" grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Som webbplatsoperatör har vi ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera vår webbplats och vår reklam.

Mer information om Google AdWords och Google Conversion Tracking finns i Googles sekretesspolicy:https://www.google.de/policies/privacy/.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller inaktivera inställningen av cookies. Om du inaktiverar cookies kan det leda till begränsad funktionalitet på vår webbplats.

Källa: Konfigurator för dataskydd från mein-datenschutzbeauftragter.de

 

Vi använder leverantören "FFN-Connect GmbH" för att behandla beställningar. Denna leverantör överför beställningar från vår butik till JTL Software GmbH:s nätverk för leverans av beställningar. Följande personuppgifter behandlas via "FFN-Connect":

 • För- och efternamn
 • Street
 • Husnummer
 • Postnummer
 • Staden

Dessa uppgifter är kopplade till följande information:

 • Beställda varor
 • Tidpunkt för beställning

Dina uppgifter kommer att finnas kvar i FFN-Connect-systemet tills beställningen har genomförts, men inte längre än 60 dagar.