Betingelser

§ 1 Användare
Användaren av dessa allmänna villkor anses vara:

Shop4Tesla.com

PQ Wirt GmbH
Bäckerbreitergang 12
20355 Hamburg
Registreringsnummer: 129623
Registreringsdomstol: Hamburg Local Court

§ 2 Tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor gäller för alla rättsliga transaktioner mellan användaren och en konsument (enligt § 13 i BGB en "fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras till hans kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet").

§ 3 Avtalets ingående och lagring av avtalstexten
Bestämmelserna i dessa allmänna villkor gäller för beställningar som konsumenter gör via webbplatsen www.shop4tesla.com för nätbutiken Modellshop.

Avtalet ingås med användaren (se § 1).

Presentationen och beskrivningen av varorna på Modellshop www.shop4tesla.com:s webbplats utgör inte ett avtalserbjudande.

Genom att beställa en produkt genom att klicka på knappen "beställning med kostnader" i slutet av beställningsprocessen ger konsumenten ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal. Endast när en orderbekräftelse skickas av e-post av användaren, är avtalet ingått.

Avtalstexten sparas för beställningar. Konsumenterna får ett e-postmeddelande med beställningsuppgifter och tillämpliga allmänna villkor. När avtalet har ingåtts kan beställningsuppgifterna inte längre ses på nätet.

§ 4 Betalning
Den lagstadgade mervärdesskatten och andra priskomponenter ingår i de angivna priserna. Fraktkostnader ingår inte i det visade priset och kan tillkomma ytterligare.

Vid leverans till länder utanför EU kan ytterligare skatter eller kostnader (t.ex. tullar) uppstå i samband med din beställning, som inte betalas av oss eller faktureras av oss, utan måste betalas av dig direkt till de behöriga tull- eller skattemyndigheterna. Kontakta de berörda myndigheterna för mer information.


Följande betalningsalternativ är tillgängliga för konsumenterna:

  • Paypal
  • Banköverföring
  • Kreditkort
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Direkt


5 § Leverans, leveransbegränsningar

Om det inte uttryckligen står något annat i beskrivningen av en vald produkt ska leveransen ske inom tre arbetsdagar.
Denna period börjar löpa dagen efter det att betalningsordern har lagts.

§ 6 Överföring av risk
Risken för oavsiktlig försämring eller oavsiktlig förlust av varorna ska kvarstå hos användaren tills varorna överlåts och ska övergå till konsumenten vid överlämnandet.

§ 7 Förbehåll för äganderätten
Användaren behåller äganderätten till varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

§ 8 Garanti
De lagstadgade garantibestämmelserna ska gälla.


För återvinning av växthusgaskvoter som erbjuds av PQ Wirt GmbH.

§1Ämnet för allmänna villkor
(1) PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg (nedan kallad "leverantören"), tillhandahåller en plattform (nedan kallad "plattformen") för en okomplicerad hävdande och marknadsföring av rätten till en kvot för minskning av växthusgaser för batteridrivna fordon och icke-offentliga laddningsstationer (nedan kallad "växthusgaskvot"). Denna poolingverksamhet (paketerad marknadsföring) grundar sig på ändringen av den 38:e federala immissionskontrollförordningen, som trädde i kraft den 01.01.2022.

(2) Verksamhetsutövare av icke-offentliga laddningsställen i den mening som avses i förordningen om laddningsställen och som är ägare av vägfordon med eldrift (nedan kallade elfordon) har möjlighet att registrera sig på plattformen för att utöva sin rätt att hävda och marknadsföra rätten avseende växthusgaskvoten.

(3) Dessa allmänna villkor (nedan kallade "Allmänna villkor") reglerar Leverantörens tillhandahållande av Tjänsterna och Användarnas (nedan kallade "Användare") användning av dessa Tjänster och överföring av rättigheter avseende THG-kvoter. De gäller uteslutande mellan parterna. Allmänna villkor från kunderna avvisas härmed uttryckligen. Alla hänvisningar hänvisar till bestämmelserna i dessa allmänna villkor, om inte annat anges i dessa.

§2 Registrering på plattformen; ingående av avtal

(1) Leverantören erbjuder både konsumenter i den mening som avses i § 13 i den tyska civillagen (nedan kallade "privata användare") och företagare i den mening som avses i § 14 i den tyska civillagen (nedan kallade "företagsanvändare") möjligheten att registrera sig gratis på plattformen.

(2) Förutsättningen för registrering av en privat användare är att den privata användaren är en myndig fysisk person som är bosatt i Tyskland.

(3) Förutsättningen för registrering av en företagsanvändare är att det är ett företag med säte i Tyskland.

(4) Presentationen av registreringsalternativet är endast en icke-bindande inbjudan att lämna ett erbjudande till leverantören, så att användaren inte har något krav på leverantören för registrering.

(5) För att registrera sig på plattformen måste användaren ange den information som begärs i inmatningsmasken. Han måste sedan klicka på knappen "Skicka registrering" och bekräfta att de allmänna villkoren är giltiga.

§ 3 Användarens rättigheter, skyldigheter och ansvar

(1) Användaren får möjlighet att på plattformen registrera elfordon för att utnyttja växthusgaskvoten.

(2) Användaren är skyldig att endast lämna sanningsenlig information och att se till att hans uppgifter är aktuella och korrekta, och måste särskilt ha behörighet att förfoga över rätten att begära och marknadsföra växthusgaskvoter (jfr artikel 1.1 och 1.2).

(3) Användaren är förbjuden att använda sig av sin rätt att göra anspråk på och marknadsföra växthusgaskvoter för samma period flera gånger.

(4) Användaren ska vara ansvarig för alla skador som leverantören drabbas av på grund av att användaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat felaktig information.

§4 Registrering av ett elfordon

(1) Elfordon vars registreringsbevis del I (nedan kallat ZLB) visar "el" som bränsle (kod: 0004) är berättigade till registrering. Hybridfordon får uttryckligen inte registreras.

(2) För att registrera sig måste användaren ladda upp en ömsesidigt läsbar kopia av sin ZLB på plattformen. Detta måste visa att användaren är ägare till ett elfordon enligt § 4.1.

(3) Leverantören ska kontrollera den tillhandahållna informationen, särskilt ZLB, med en för leverantören rimlig ansträngning, t.ex. med hjälp av IT-stödda utvärderingsprocesser, och informera användaren om resultatet av kontrollen. Först efter leverantörens bekräftelse ska överföringen av rätten att hävda och marknadsföra rätten till växthusgaskvoter anses ha ägt rum.

§5 Överlåtelse av rätten till saluföring

(1) Genom att ladda upp sin ZLB överlåter användaren till leverantören alla rättigheter när det gäller att hävda och marknadsföra växthusgaskvoten för det fordon som anges i respektive ZLB. Den period under vilken överföringen äger rum ska regleras av § 7.2.

(2) Leverantören ska i eget namn och för egen räkning erbjuda de rättigheter som överförs enligt artikel 5.1 till köpare för fortsatt hävdande och marknadsföring av växthusgaskvoten.

(3) Leverantören ska göra sitt bästa för att marknadsföra eller utnyttja denna rätt att göra anspråk på och marknadsföra växthusgaskvoten till högsta möjliga pris. Leverantören ska i samband med detta ha rätt att besluta om pris, tidpunkt och sätt att marknadsföra eller utnyttja rättigheten. Leverantören har i synnerhet inget inflytande på prisdynamiken på marknaden för minskning av växthusgasutsläpp.

(4) Ett framgångsrikt hävdande och marknadsföring av rätten med avseende på växthusgaskvoten beror bland annat på att den behöriga myndigheten bekräftar att rätten existerar.

§6 Utbetalning av intäkterna
För överföringen av sin rätt att hävda och marknadsföra växthusgaskvoten ska användaren få ett belopp från leverantören, som beräknas utifrån de totala intäkterna från marknadsföringen minus de kostnader och ersättningar som leverantören angett vid tidpunkten för avtalets ingående och, när det gäller företagsanvändare, dessutom eventuella lagstadgade skatter.

§7 Avtalets giltighetstid; uppsägning

(1) Avtalet om enbart registrering på plattformen enligt § 2 ingås på obestämd tid. Det kan sägas upp av endera parten med två veckors uppsägningstid till månadens slut.

(2) Om en användare registrerar sitt elfordon på plattformen för att därigenom överföra sin rätt att göra anspråk på och marknadsföra växthusgaskvoten, ska registreringsperioden upphöra den 31 december respektive innevarande kalenderår. Vid registrering senast den 31 december 2021 ska registreringsperioden undantagsvis upphöra den 31 december 2022. Användaren ska ha rätt att registrera sitt elfordon direkt för flera perioder och på så sätt överföra sin rätt att kräva och marknadsföra växthusgaskvoten för dessa ytterligare perioder.

(3) Leverantören ska ha rätt till extraordinär uppsägning utan uppsägningstid av god anledning. En sådan orsak ska anses föreligga särskilt om användaren har gjort osanna uttalanden i strid med § 3.2 och/eller inte var behörig att förfoga över rätten att hävda och marknadsföra den respektive växthusgaskvot som han eller hon har registrerat.

(4) Om avtalet sägs upp före utgången av respektive vald registreringsperiod efter det att användaren redan har överfört sin(a) rätt(er) att hävda och marknadsföra växthusgaskvoter till leverantören, ska leverantören fortsätta att ha rätt att hävda och marknadsföra de överförda växthusgaskvoterna, dvs. det ska inte ske någon återöverföring utan ett hävdande och en marknadsföring av kvoten för respektive registrerad registreringsperiod. I synnerhet får användaren inte själv eller med hjälp av en tredje part utnyttja redan överförda rättigheter (jfr § 3.3). Om intäkterna betalas ut ska Leverantören överföra dem till Användaren (i enlighet med dessa Allmänna villkor) trots att kontraktet avslutats till det bankkonto som tidigare angetts på plattformen. Beloppet av dessa intäkter ska regleras i § 6.

§8Avregistrering av elfordonet hos leverantören.

(1) Användaren har rätt att avregistrera det elfordon som är registrerat på plattformen. I detta fall ska effekterna av § 7.4 träda i kraft. Användaren kan bara omregistrera respektive elfordon för nästa registreringsperiod, om så önskas.

(2) Användaren är skyldig att omedelbart meddela leverantören om han inte längre är ägare till fordonet.

§9 Begränsning av ansvar

(1) Leverantören är utan begränsning ansvarig för skador som uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet orsakats av leverantören eller av deras lagliga företrädare, verkställande anställda eller enkla ställföreträdare.

(2) I andra fall är leverantören ansvarig - om inte annat anges i punkt 4 - endast vid brott mot en avtalsförpliktelse, vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och på vars iakttagande användaren regelbundet kan förlita sig (s.k. kardinalförpliktelse), och begränsat till ersättning för den förutsebara och typiska skadan.

(3) Begränsningarna i punkterna 1 och 2 gäller även till förmån för leverantörens lagliga företrädare, verkställande anställda och enkla ställföreträdare om anspråk görs gällande direkt mot dem.

(4) De ansvarsbegränsningar som följer av punkterna 1 och 2 gäller inte vid bedrägligt uppsåt, vid skada till följd av skada på liv, lem eller hälsa, vid övertagande av garantier eller annat strikt ansvar och vid anspråk enligt produktansvarslagen.

§10 Form och språk för förklaringar; lagring av avtalstext

(1) Alla förklaringar som görs inom ramen för avtalsförhållandet måste göras elektroniskt (t.ex. via kontaktalternativen på plattformen), såvida inte annat uttryckligen anges i dessa allmänna villkor eller tvingande tillämpliga lagbestämmelser kräver en annan form av kommunikation.

(2) Innan användaren skickar en avtalsrelevant deklaration får han eller hon möjlighet att kontrollera sin inmatning och korrigera eventuella inmatningsfel genom att klicka på knappen "Tillbaka" och skriva in respektive information på nytt. Dessutom kan användaren när som helst ändra sina uppgifter i den profil som han eller hon har skapat efter registreringen.

(3) Avtalsspråket är tyska. Avtalstexten lagras av leverantören i tre år från det att avtalet har ingåtts.

§11 Tvistlösning online för konsumenter (§ 13 BGB) och deltagande i konsumenttvistenämnder

(1) EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på sin webbplats under följande internetlänk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Plattformen fungerar som en utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med avtal om köp eller tjänster online där en konsument är inblandad som köpare eller mottagare av tjänster.(2) Leverantören är varken villig eller skyldig att delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumentskiljenämnder.

§12 Ändringar i de allmänna villkoren

(1) Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor, även inom ramen för befintliga avtalsförhållanden, i den mån som
a) detta är nödvändigt av giltiga skäl, särskilt på grund av en förändrad rättslig situation eller domar från högsta domstolen, tekniska förändringar eller vidareutveckling, luckor i reglerna i de allmänna villkoren, förändringar i marknadsvillkoren eller andra likvärdiga skäl, och det missgynnar inte användaren på ett oskäligt sätt, och
b) Ändringarna ändrar inte avtalets väsentliga affärsmässiga egenskaper, särskilt de avgiftsbelagda tjänster som leverantören är skyldig.

(2) Leverantören ska meddela Användaren om sådana ändringar minst två (2) månader innan ändringarna planeras träda i kraft. Användaren kan antingen godkänna ändringarna innan de planeras träda i kraft eller avvisa dem. Användaren ska anses ha gett sitt samtycke om han eller hon inte har meddelat att han eller hon inte har avvisat detta innan ändringarna planeras träda i kraft. Leverantören ska särskilt uppmärksamma användaren på denna godkännandeeffekt i sitt erbjudande.

(3) Om användaren avvisar ändringarna har båda parter rätt att avsluta affärsförhållandet extraordinärt. Leverantören ska separat informera användaren om denna ömsesidiga extraordinära uppsägningsrätt inom ramen för meddelandet om ändringar.

§13 Tillämplig lagstiftning

Dessa allmänna villkor ska regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lagar, med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG).

§14 Plats för jurisdiktion
Om användaren är en handlare är leverantörens säte behörig för alla tvister som uppstår i samband med dessa allmänna villkor.Avbeställningspolicy för konsumenter enligt § 13 BGB (tysk civillag)

Du har rätt att återkalla detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.
Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig namngiven tredje part, som inte är transportör, har eller har tagit varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du skicka följande till oss

PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg, Tyskland


Företrädd av Nicolas Pliquett
E-post: support@shop4tesla.com

genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas med post, fax eller e-post) om ditt beslut att häva detta avtal. Du kan använda den bifogade förlagan till återkallelseblankett för detta ändamål, som dock inte är obligatorisk.

Lagstiftaren tillhandahåller följande förlaga till ångerblankett i bilaga 2 till artikel 246a § 1 (2) första meningen 1 nummer 1 och § 2 (2) nummer 2 i EGBGB:

Till:
PQ Wirt GmbH, Bäckerbreitergang 12, 20355 Hamburg, Tyskland


Företrädd av Nicolas Pliquett
E-post: support@shop4tesla.com

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)
Beställd den/mottagen den
- Konsumentens namn
- Konsumentens/konsumenternas adress
- Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om det rör sig om en pappersversion av meddelandet).
- Datum

Om du använder dig av detta alternativ kommer vi att skicka dig en bekräftelse på att vi mottagit en sådan återkallelse utan dröjsmål (t.ex. via e-post).
För att iaktta återkallelseperioden räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av återkallelserätten innan återkallelseperioden löper ut.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning.
Om du har begärt att tjänsterna ska påbörjas under ångerfristen måste du betala oss ett rimligt belopp som motsvarar den andel av tjänsterna som redan tillhandahållits fram till den tidpunkt då du meddelar oss att du utnyttjar din ångerrätt i fråga om detta avtal jämfört med den totala omfattningen av de tjänster som anges i avtalet.

Slut på avbokningsreglerna