Ansvarsfriskrivning / uteslutning av ansvar

Ansvarsfriskrivning:

De produkter som erbjuds på webbplatsen www.shop4tesla.com kommer inte från Tesla, Inc. och är inte förknippade med varumärket Tesla.

Tesla är ett registrerat varumärke som tillhör Tesla, Inc. De produkter som erbjuds på webbplatsen www.shop4tesla.com är inte tillverkade av Tesla, Inc. eller är på något sätt associerade med Tesla, Inc.

Alla beskrivningar, namn och symboler som används på vår webbplats och som hänvisar till Tesla är endast avsedda för identifieringssyften och tillhör Tesla, Inc. och dess dotterbolag.

Operatören av www.shop4tesla.com tar inget ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på den produktinformation som tillhandahålls. Operatören av www.shop4tesla.com är inte ansvarig för skador som uppstår direkt eller indirekt från användningen av produkterna eller oförmågan att använda produkterna.

Operatören av www.shop4tesla.com förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i de produkter som erbjuds och accepterar inget ansvar för skador eller förluster till följd av användningen av produkterna.

Användningen av produkterna sker på användarens egen risk. Användaren är skyldig att använda produkterna i enlighet med instruktionerna och att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa produkternas och andra personers säkerhet.

Genom att använda produkterna samtycker användaren till denna ansvarsfriskrivning.

Friskrivningsklausul:

  1. Innehållet i online-erbjudandet

Författaren tar inget ansvar för aktualiteten, riktigheten och fullständigheten av den information som tillhandahålls på vår webbplats. Ansvarsanspråk mot författaren avseende materiell eller immateriell skada som orsakas av användning eller icke-användning av den information som tillhandahålls eller genom användning av felaktig eller ofullständig information är i princip uteslutna, såvida det inte finns bevis för avsiktligt uppsåt eller grov vårdslöshet från författarens sida. Alla erbjudanden kan ändras och är icke-bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande eller att upphöra med publiceringen tillfälligt eller permanent.

  1. Referenser och länkar

Vid direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("hyperlänkar") som ligger utanför författarens ansvarsområde, skulle en ansvarsskyldighet endast träda i kraft om författaren är medveten om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt för honom att förhindra användning i händelse av olagligt innehåll. Författaren förklarar härmed uttryckligen att inget olagligt innehåll kunde identifieras på de länkade sidorna vid den tidpunkt då länkarna skapades. Författaren har inget som helst inflytande på den nuvarande och framtida utformningen, innehållet eller författarskapet på de länkade sidorna. Författaren tar därför uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor som ändrats efter det att länken skapades. Detta gäller för alla länkar och hänvisningar inom författarens egen webbplats samt för tredjepartsposter i gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger, mailinglistor och alla andra former av databaser som upprättats av författaren till vars innehåll extern skrivåtkomst är möjlig. Ansvaret för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador till följd av användning eller icke-användning av sådan information ligger uteslutande hos leverantören av den sida som det hänvisas till, och inte hos den person som endast hänvisar till respektive publikation via länkar.

  1. Lag om upphovsrätt och märkning

Författaren strävar efter att iaktta upphovsrätten för bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av honom själv eller att använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter. Alla varumärken som nämns på webbplatsen och som eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsning av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslag och äganderätten för respektive registrerade ägare. Enbart omnämnandet av ett varumärke innebär inte att det inte skyddas av tredje parts rättigheter! Upphovsrätten för publicerade objekt som skapats av författaren själv förblir enbart hos författaren till sidorna. All kopiering eller användning av objekt som diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan författarens medgivande.

  1. Skydd av personuppgifter

Läs gärna vår information om dataskydd.

 

  1. Rättslig giltighet för denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av den internetpublikation som du hänvisades till från. Om delar eller enskilda villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, påverkas inte innehållet eller giltigheten för de andra delarna av detta faktum.

Tillämplig lag

Villkoren i ansvarsfriskrivningen omfattas av lagen i Förbundsrepubliken Tyskland.

Plats för jurisdiktion

Behörig domstol för tvister i samband med ansvarsfriskrivningen är det registrerade kontoret för operatören av onlinebutiken.

Elektrohub GmbH
Große Elbstrasse 277a, 22767 Hamburg, Tyskland

www.shop4tesla.com

E-post: info@shop4tesla.com