Warunki uczestnictwa - Newsletter

Organizator: Konkurs jest organizowany i przeprowadzany przez Shop4Tesla / PQ Wirt GmbH (zwaną dalej "Organizatorem").


Kwalifikowalność: Do udziału w konkursie uprawnione są osoby fizyczne, które osiągnęły minimalny wiek 18 lat. Pracownicy organizatora i ich krewni są wykluczeni z udziału w konkursie.


Uczestnictwo: Aby wziąć udział w loterii, uczestnicy muszą być subskrybentami newslettera Shop4Tesla w czasie trwania loterii (w pierwszy dzień powszedni każdego miesiąca).


Termin: Udział w losowaniu nagród jest możliwy co miesiąc do daty zamknięcia (do momentu losowania). Zgłoszenia otrzymane po dacie zamknięcia będą brane pod uwagę dopiero w kolejnym miesiącu.


Nagrody: Nagrody, które zostaną przyznane w konkursie, zostaną szczegółowo opisane w newsletterze lub w poniższych warunkach uczestnictwa. Obecnie są to następujące nagrody: Każdy subskrybent newslettera ma co miesiąc szansę na wygranie vouchera o wartości 100 € do wykorzystania w naszym sklepie internetowym Shop4Tesla. Nie ma prawa do nagrody zastępczej ani wypłaty gotówki.


Wyłonienie zwycięzców: Zwycięzcy zostaną wybrani losowo spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń. Zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem i muszą odpowiedzieć na powiadomienie o nagrodzie w ciągu 7 dni, aby odebrać przysługujące im prawo.


Ochrona danych: Dane osobowe uczestników zebrane w ramach konkursu będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będzie to konieczne do realizacji nagrody.


Wyłączenie odpowiedzialności: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z udziału w konkursie lub z otrzymania lub wykorzystania nagród. Postępowanie sądowe jest wyłączone.


Zmiany i zakończenie: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub zakończenia Konkursu lub Regulaminu w dowolnym momencie bez uprzedzenia, jeśli wymagają tego względy prawne lub organizacyjne.


Różne: Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa będą lub staną się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec. Miejscem wykonania i jurysdykcji jest Hamburg, Niemcy.


Biorąc udział w konkursie, uczestnik w pełni akceptuje niniejsze warunki uczestnictwa.