Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności:

Produkty oferowane na stronie internetowej www.shop4tesla.com nie pochodzą od Tesla, Inc. i nie są związane z marką Tesla.

Tesla jest zastrzeżonym znakiem towarowym Tesla, Inc. Produkty oferowane na stronie internetowej www.shop4tesla.com nie są produkowane przez Tesla, Inc. ani nie są w żaden sposób powiązane z Tesla, Inc.

Wszystkie opisy, nazwy i symbole używane na naszej stronie internetowej, które odnoszą się do Tesla, służą wyłącznie do celów identyfikacyjnych i są własnością Tesla, Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych.

Operator witryny www.shop4tesla.com nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji o produktach. Operator witryny www.shop4tesla.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z produktów lub niemożności korzystania z produktów.

Operator serwisu www.shop4tesla.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanych produktach w dowolnym momencie i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z korzystania z produktów.

Użytkownik korzysta z produktów na własne ryzyko. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z produktów zgodnie z instrukcjami i do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów i innych osób.

Korzystając z produktów, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze wyłączenie odpowiedzialności.

Wyłączenie odpowiedzialności:

  1. Treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony autora. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do zaprzestania publikacji tymczasowo lub na stałe.

  1. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych ("hiperłącza"), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności wchodzi w życie tylko w przypadku, gdy autor jest świadomy treści i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić korzystanie z nich w przypadku nielegalnych treści. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których prowadzą linki, nie były widoczne żadne nielegalne treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. W związku z tym autor wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej autora, a także wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, do których zawartości możliwy jest zewnętrzny dostęp do zapisu. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, spoczywa wyłącznie na dostawcy strony, do której następuje odniesienie, a nie na osobie, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

  1. Prawo autorskie i prawo dotyczące etykietowania

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak wykresy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody autora.

  1. Ochrona danych

Prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami na temat ochrony danych.

 

  1. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której użytkownik został przekierowany. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Obowiązujące prawo

Warunki wyłączenia odpowiedzialności podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec.

Miejsce jurysdykcji

Miejscem jurysdykcji dla sporów związanych z wyłączeniem odpowiedzialności jest siedziba operatora sklepu internetowego.

Elektrohub GmbH
Große Elbstrasse 277a, 22767 Hamburg, Niemcy

www.shop4tesla.com

E-mail: info@shop4tesla.com