Privacybeleid

Algemene kennisgeving en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

PQ Wirt GmbH
Nicolas Pliquett
Bäckerbreitergang 12
20355 Hamburg

De verantwoordelijke voor de verwerking beslist alleen of samen met anderen over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, contactgegevens of dergelijke).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de staatscommissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin onze onderneming gevestigd is. Via de volgende link vindt u een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.​

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan derden te laten overdragen. De gegevens worden verstrekt in een machinaal leesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. In dit verband en ook voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de in het impressum vermelde contactmogelijkheden.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als beheerder van de site toestuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verstuurt, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotje in de browserregel.

Serverlogbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en bewaart de aanbieder van de website automatisch informatie die uw browser aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Bezochte pagina op ons domein

 • Datum en tijd van het serververzoek

 • Browser type en browser versie

 • Gebruikt besturingssysteem

 • Referrer URL

 • Hostnaam van de bezoekende computer

 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor de aankoop en verzending van goederen

Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van het contract. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen als u daar uitdrukkelijk mee instemt.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.


GHG-quota

Algemene informatie over de procedure en werking van de GHG-quota

Bij het uitvoeren van de procedure voor broeikasgasreductiequota (GHG-quota) worden de voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst vereiste persoonsgegevens eerst via een formulier bij de klanten van PQ Wirt GmbH verzameld. De geüploade scan of kopie van het registratiebewijs deel I wordt in real time met behulp van tekstherkenningssoftware en AI-software gecontroleerd om vast te stellen of men in aanmerking komt voor deelname aan de procedure voor broeikasgasreductiequota. De vereiste persoonsgegevens worden vervolgens doorgegeven aan het Federaal Milieuagentschap voor de registratie van de broeikasgasreductiequota (BKG-quota). De uiteindelijke bundeling en verhandeling van de quota voor de handel in broeikasgasquota vindt plaats zonder verwerking van de persoonsgegevens.

Vervolgens worden de vereiste persoonsgegevens doorgegeven aan het Federaal Milieuagentschap voor de registratie van de broeikasgasreductiequota (BKG-quota). De definitieve bundeling en verhandeling van de broeikasgasquota vindt plaats zonder verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de uitvoering van de procedure voor broeikasgasreductiequota (BKG-quota) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

-         Voorna(a)m(en) en achternaam,

-         e-mailadres,

-         Rekeninggegevens (rekeninghouder, IBAN, bank),

-         klantnummer of contractrekeningnummer,

-         Voertuiggegevens (kenteken, voertuigidentificatienummer, gegevens eigenaar/adres en scan of kopie kentekenbewijs deel I),

-         Logbestanden (datum, tijd, browser, besturingssysteem, IP-adres, referrer URL).

De persoonsgegevens worden verwerkt om de tussen PQ Wirt GmbH en de klant gesloten overeenkomst na te komen. en klanten over de procedure voor broeikasgasreductiequota, om na te gaan of men in aanmerking komt voor deelname aan de handel in broeikasgasquota en om de registratie van de broeikasgasquota bij het Umweltbundesamt uit te voeren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.

De verwerking van logbestanden dient ook om fraude te voorkomen en te verhinderen, om fouten te identificeren en om spamaanvallen te voorkomen. De rechtsgrondslag van de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. De bovengenoemde belangen van PQ Wirt GmbH zijn te beschouwen als rechtmatig in de zin van de bepaling.

De gegevens worden door PQ Wirt GmbH gebruikt met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bewaartermijnen (doorgaans drie jaar) en vervolgens automatisch verwijderd zonder dat een afzonderlijk verzoek om verwijdering nodig is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor de hierboven beschreven gegevensverwerking maakt PQ Wirt GmbH gebruik van de dienstverlener carbonify GmbH,

Lochhamer Schlag 11A, 82166 Gräfelfing, Duitsland (hierna "carbonify") wordt gebruikt als verwerker. Met carbonify is een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten overeenkomstig artikel 28, lid 3, van de gegevensbeschermingsverordening. In deze overeenkomst verbindt carbonify zich ertoe de betrokken persoonsgegevens uitsluitend in opdracht te verwerken en de bepalingen van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

Voor de registratie van de BKG-quota geeft carbonify de vereiste informatie en persoonsgegevens door aan het Federaal Milieuagentschap. Het Umweltbundesamt voert vervolgens een conformiteitscontrole uit en registreert het broeikasgasquotum. Carbonify verwerkt de persoonsgegevens, mede met behulp van eigen orderverwerkers.

 

Verstrekking van persoonsgegevens en geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering

De verstrekking van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de procedure voor broeikasgasreductiequota (BKG-quota) is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst om de voorwaarden en de BKG-quotaregistratie te kunnen uitvoeren. Zonder verstrekking is het sluiten en uitvoeren van het contract niet mogelijk.

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering plaats.

Contactformulier

De via het contactformulier doorgegeven gegevens, waaronder uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw aanvraag te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft onaangetast door de herroeping.

De via het contactformulier doorgegeven gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming tot opslag herroept of er geen noodzaak meer is om de gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onverlet.

Gegevens nieuwsbrief

Voor de verzending van onze nieuwsbrief hebben wij een e-mailadres van u nodig. Verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en u moet instemmen met het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail of u meldt zich af via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden bij afmelding gewist. Indien deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

YouTube

Voor de integratie en weergave van video-inhoud maakt onze website gebruik van plugins van YouTube. De aanbieder van het videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube-plugin wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina's u hebt bezocht.

YouTube kan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen als u op uw YouTube-account bent ingelogd. Je hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door je eerst uit te loggen.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Details over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn "sessiecookies". Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagentje) is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Indien andere cookies worden geplaatst (bijv. voor analysefuncties), worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Google Analytics

Onze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgegeven aan een server van Google en daar opgeslagen. De server bevindt zich meestal in de VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om onze website en eventueel ook onze reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de functie IP-anonimisering. Deze zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkapt voordat het naar de VS wordt doorgestuurd. In uitzonderlijke gevallen kan Google het volledige IP-adres naar een server in de VS sturen en het daar inkorten. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

De instelling van cookies door uw webbrowser kan worden verhinderd. Sommige functies van onze website kunnen daardoor echter beperkt worden. U kunt ook het verzamelen van gegevens over uw websitegebruik voorkomen, inclusief uw IP-adres en de daaropvolgende verwerking door Google. Dit is mogelijk door het downloaden en installeren van de browser plug-in die toegankelijk is via de volgende link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website wordt verhinderd: Google Analytics deactiveren.

Details over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke eisen voor gegevensbescherming hebben wij een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Google.

Demografische kenmerken met Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden opgesteld met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Het is niet mogelijk de gegevens toe te wijzen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door een algemeen verbod op het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics, zoals uitgelegd in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een programma voor online reclame. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken wij met conversietracking. Na een klik op een door Google geplaatste advertentie wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Dankzij de cookie kunnen Google en wij herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die gebruikmaken van conversietracking. AdWords-klanten leren hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar pagina's met een tag voor conversietracering. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. In dat geval moet de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser worden uitgeschakeld. Op deze manier vindt er geen opname plaats in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als websitebeheerder hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze reclame te optimaliseren.

Details over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google:https://www.google.de/policies/privacy/.

Met een moderne webbrowser kunt u de instelling van cookies controleren, beperken of uitschakelen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Bron: Gegevensbeschermingsconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de


Wij gebruiken de provider "FFN-Connect GmbH" om bestellingen te verwerken. Deze provider geeft de bestellingen van onze shop door aan het fulfilment-netwerk van JTL Software GmbH. De volgende persoonsgegevens worden via "FFN-Connect" verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Stad

Deze gegevens zijn gekoppeld aan de volgende informatie:

 • Bestelde goederen
 • Tijdstip van bestelling

Uw gegevens blijven in het "FFN-Connect" systeem totdat de bestelling is uitgevoerd, maar niet langer dan 60 dagen.