Ansvarsfraskrivelse / utelukkelse av ansvar

Ansvarsfraskrivelse:

Produktene som tilbys på nettstedet www.shop4tesla.com kommer ikke fra Tesla, Inc. og er ikke knyttet til Tesla-merket.

Tesla er et registrert varemerke som tilhører Tesla, Inc. Produktene som tilbys på nettstedet www.shop4tesla.com er ikke produsert av Tesla, Inc. og er ikke på noen måte forbundet med Tesla, Inc.

Alle beskrivelser, navn og symboler som brukes på nettstedet vårt og som refererer til Tesla, er kun til identifikasjonsformål og tilhører Tesla, Inc. og dets tilknyttede selskaper.

Operatøren av www.shop4tesla.com påtar seg intet ansvar for aktualiteten, korrektheten, fullstendigheten eller kvaliteten på produktinformasjonen som gis. Operatøren av www.shop4tesla.com er ikke ansvarlig for skader som oppstår direkte eller indirekte som følge av bruk av produktene eller manglende evne til å bruke produktene.

Operatøren av www.shop4tesla.com forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer i produktene som tilbys, og påtar seg intet ansvar for skader eller tap som følge av bruk av produktene.

Bruk av produktene skjer på brukerens eget ansvar. Brukeren er forpliktet til å bruke produktene i samsvar med instruksjonene og til å ta alle nødvendige forholdsregler for å ivareta sikkerheten til produktene og andre personer.

Ved å bruke produktene godtar brukeren denne ansvarsfraskrivelsen.

Ansvarsfraskrivelse:

  1. Innholdet i det elektroniske tilbudet

Forfatteren påtar seg intet ansvar for aktualitet, korrekthet og fullstendighet av informasjonen på nettstedet vårt. Ansvarskrav mot forfatteren knyttet til materiell eller immateriell skade forårsaket av bruk eller ikke-bruk av informasjonen som er gitt eller ved bruk av feil eller ufullstendig informasjon er i utgangspunktet utelukket, med mindre det er bevis på forsett eller grov uaktsomhet fra forfatterens side. Alle tilbud kan endres og er ikke bindende. Forfatteren forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere eller slette deler av sidene eller hele tilbudet uten forutgående varsel eller å stoppe publiseringen midlertidig eller permanent.

  1. Referanser og lenker

Ved direkte eller indirekte henvisninger til eksterne nettsteder ("hyperkoblinger") som ligger utenfor forfatterens ansvarsområde, trer en ansvarsforpliktelse kun i kraft dersom forfatteren har kjennskap til innholdet og det ville være teknisk mulig og rimelig for ham å forhindre bruk i tilfelle ulovlig innhold. Forfatteren erklærer herved uttrykkelig at det ikke var noe ulovlig innhold på de lenkede sidene på det tidspunktet lenkene ble opprettet. Forfatteren har ingen som helst innflytelse på den nåværende og fremtidige utformingen, innholdet eller forfatterskapet til de lenkede sidene. Forfatteren tar derfor uttrykkelig avstand fra alt innhold på alle lenkede sider som er endret etter at lenken ble opprettet. Denne erklæringen gjelder for alle lenker og henvisninger på forfatterens eget nettsted samt for tredjeparts oppføringer i gjestebøker, diskusjonsfora, lenkekataloger, mailinglister og alle andre former for databaser som forfatteren har opprettet, og som det er mulig å få ekstern skrivetilgang til. Ansvaret for ulovlig, uriktig eller ufullstendig innhold og spesielt for skader som følge av bruk eller ikke-bruk av slik informasjon ligger utelukkende hos leverandøren av siden det henvises til, og ikke hos den som bare henviser til den aktuelle publikasjonen via lenker.

  1. Lov om opphavsrett og merking

Forfatteren bestreber seg på å overholde opphavsrettighetene til bilder, grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster som brukes i alle publikasjoner, å bruke bilder, grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster som er laget av ham selv eller å bruke lisensfri grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster. Alle merker og varemerker som er nevnt på nettstedet og som eventuelt er beskyttet av tredjeparter, er ubegrenset underlagt bestemmelsene i gjeldende varemerkelovgivning og eierrettighetene til de respektive registrerte eierne. Den blotte omtalen av et varemerke betyr ikke at det ikke er beskyttet av tredjeparts rettigheter! Opphavsretten til publiserte objekter som er laget av forfatteren selv, forblir utelukkende hos forfatteren av sidene. Det er ikke tillatt å kopiere eller bruke objekter som diagrammer, lyd eller tekst i andre elektroniske eller trykte publikasjoner uten forfatterens samtykke.

  1. Personvern

Vennligst les vår informasjon om personvern.

 

  1. Juridisk gyldighet av denne ansvarsfraskrivelsen

Denne ansvarsfraskrivelsen er å betrakte som en del av internettpublikasjonen som du ble henvist fra. Hvis deler eller enkelte vilkår i denne erklæringen ikke er lovlige eller korrekte, påvirkes ikke innholdet eller gyldigheten av de andre delene av dette.

Gjeldende lov

Vilkårene i ansvarsfraskrivelsen er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland.

Sted for jurisdiksjon

Verneting for tvister i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelsen er hjemstedet til den som driver nettbutikken.

Elektrohub GmbH
Große Elbstrasse 277a, 22767 Hamburg, Tyskland

www.shop4tesla.com

E-post: info@shop4tesla.com